Списък на лицата, издържали изпита за професионална квалификация на застрахователните брокери, проведен на 17.12.2011 г.

Резултатите от изпита за професионална квалификация на застрахователните брокери са публикувани на интернет страницата на КФН в Раздел „Поднадзорни лица”, подраздел „Изпити за правоспособност” – „Изпити за застрахователни брокери”.