Решения от заседание на КФН от 23 декември 2011 г.

На свое заседание от 23 декември  2011 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадена от „Старком Холдинг” АД. Емисията е в размер на 30 000 000 лева, разпределени в 30 000 броя обикновени, лихвоносни облигации с номинална стойност 1 000 лева всяка. Вписва емисията в регистъра.

2. Вписва емисия акции, издадена от „Еврохолд България” АД в резултат на увеличение на капитала. Емисията е в размер на 18 701 288 броя обикновени, безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка.

3. Вписва емисия акции, издадена от „Флоримонт пропъртис” АДСИЦ в резултат на увеличение на капитала. Емисията е в размер на 100 000 броя обикновени, поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка.