Съобщение относно отчитането на държавния дълг във финансовите отчети по международните стандарти за финансова отчетност (МСФО)

С цел координиране прилагането на съответните изисквания по отношение на отчитането на експозициите към държавен дълг, Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува второ Публично изявление.

Целта на това изявление е подчертаване на необходимостта от правилното прилагане на МСФО, което да осигури адекватно оповестяване и да повиши прозрачността на финансовата информация в отчетите на дружествата, прилагащи тези стандарти.

Публичното изявление се състои от две части:

  • Първа част разглежда счетоводни въпроси, свързани с държавния дълг във финансовите отчети съгласно МСФО, които следва да бъдат изготвени към 31 декември 2011 г.
  • Втора част съдържа становище относно счетоводното отчитане на експозициите към гръцкия държавен дълг във финансовите отчети към първото шестмесечие на 2011 г., изготвени съгласно МСФО.

Комисията за финансов надзор в качеството си на регулаторен орган, следящ за защита на интересите на инвеститорите във финансови инструменти и създаване на условия за повишаване на тяхната информираност за капиталовия пазар, смята, че като минимум финансовите отчети на поднадзорните лица следва да съдържат следната информация относно държането на държавни ценни книжа:

  • Експозиция по държави.
  • Падеж.
  • Счетоводното третиране и обезценка.
  • Влияние на риска от промяна на цената, кредитното качество, риска от насрещната страна, ликвидността и обезпеченията.
  • Съдебни решения, използвани в преценката за обезценка на актива.
  • Използвани допускания за определяне на обезценката и друга релевантна информация в зависимост от счетоводните стандарти и необходима за създаването на справедлив, открит и ефективен капиталов пазар.

В посоченото по-горе публично изявление на ESMA, Органът обръща внимание, че са налице обективни доказателства за обезценка на гръцките ценни книжа към 30.06.2011 г. Във връзка с това обстоятелство е необходимо да се направи обезценка на съответните финансови инструменти в съответствие с техния начин на държане, матуритетна структура и препоръките, дадени в Публичното изявление на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA).

Оригиналният текст на публичното изявление можете да намерите на следния адрес на интернет-страницата на Комисията за финансов надзор от 25.11.2011 г.:

http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/ESMA_-Public-Statement-Sovereign-Debt-in-IFRS-Financial-Statements.pdf