Решения от заседание на КФН на 31.08.2018 г.

На заседанието си на 31.08.2018 г. КФН реши:
 
1.Уведомява „Застрахователна компания Олимпик – клон България”, че трябва да предприеме необходимите действия по изпълнение на отправените искания от Надзорния орган на Кипър и предварителния ликвидатор на ЗК „Олимпик“ АД, Република Кипър Павлос Накузи. 
               
2. Одобрява молбата на „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД за удължаване до 05.11.2018 г.  срока за извършване на финансовата, актюерска и друга проверка на „ЗК Лев Инс“ АД към 30.06.2018 г., която да се извърши от „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД, (с предишно наименование „ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ“ ООД) и „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, поради обективна невъзможност за събиране на необходимата информация в първоначално определения срок.

Решения от заседание на КФН на 31.08.2018 г.

На заседанието си на 31.08.2018 г. КФН реши:
 
1.Уведомява „Застрахователна компания Олимпик – клон България”, че трябва да предприеме необходимите действия по изпълнение на отправените искания от Надзорния орган на Кипър и предварителния ликвидатор на ЗК „Олимпик“ АД, Република Кипър Павлос Накузи.
               
2. Одобрява молбата на „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД за удължаване до 05.11.2018 г.  срока за извършване на финансовата, актюерска и друга проверка на „ЗК Лев Инс“ АД към 30.06.2018 г., която да се извърши от „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД, (с предишно наименование „ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ“ ООД) и „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, поради обективна невъзможност за събиране на необходимата информация в първоначално определения срок.

Решения от заседание на КФН на 31.08.2018 г.

На заседанието си на 31.08.2018 г. КФН реши:
 
1.Уведомява „Застрахователна компания Олимпик – клон България”, че трябва да предприеме необходимите действия по изпълнение на отправените искания от Надзорния орган на Кипър и предварителния ликвидатор на ЗК „Олимпик“ АД, Република Кипър Павлос Накузи. 
               
2. Одобрява молбата на „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД за удължаване до 05.11.2018 г.  срока за извършване на финансовата, актюерска и друга проверка на „ЗК Лев Инс“ АД към 30.06.2018 г., която да се извърши от „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД, (с предишно наименование „ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ“ ООД) и „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, поради обективна невъзможност за събиране на необходимата информация в първоначално определения срок.

Решения от заседание на КФН на 31.08.2018 г.

На заседанието си на 31.08.2018 г. КФН реши:
 
1.Уведомява „Застрахователна компания Олимпик – клон България”, че трябва да предприеме необходимите действия по изпълнение на отправените искания от Надзорния орган на Кипър и предварителния ликвидатор на ЗК „Олимпик“ АД, Република Кипър Павлос Накузи. 
               
2. Одобрява молбата на „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД за удължаване до 05.11.2018 г.  срока за извършване на финансовата, актюерска и друга проверка на „ЗК Лев Инс“ АД към 30.06.2018 г., която да се извърши от „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД, (с предишно наименование „ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ“ ООД) и „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, поради обективна невъзможност за събиране на необходимата информация в първоначално определения срок.

Решения от заседание на КФН на 30.08.2018 г.

На заседанието си на 30.08.2018 г. КФН реши:
 
1. Не налага окончателна забрана на коригирано търгово предложение от Pabоlux S.A. за закупуване чрез инвестиционен посредник „ЕЛАНА Трейдинг“ АД на 436 858 броя акции от капитала на „Завод за хартия – Белово“ АД, гр. Белово, от останалите акционери на дружеството. Цената на една акция е 2.25 лева.
 
2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, гр. София.
Емисията е в размер на 12 000 000 евро, разпределени в 12 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с единична номинална и емисионна стойност 1 000 евро всяка. Издадени са на 22.02.2018 г. и са с падеж на 22.02.2027 г. Фиксираният годишен лихвен процент е в размер на 5%, а периодичността на лихвените плащания е на 6 месеца.
Вписва посочената емисия облигации във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа
 
3. Одобрява Отчет за изпълнение на бюджета на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2017 г., съгласно чл. 77з, ал. 1, т. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 29, ал. 1, т. 1 от Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите.
 
4. Утвърждава „БДО България” ООД и „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД (с предишно наименование „Захаринова и партньори“ ООД) за одиторски дружества, които съгласно чл. 101, ал. 1 от КЗ да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „ЗД ЕИГ РЕ“ ЕАД.
 
5. Одобрява Антония Панайотова Дойчева за ръководител на функцията за съответствие на „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД.
 
6. Изпраща писмо до „Ваха Трейд” ЕООД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявлението на дружеството за издаване на лиценз за инвестиционен посредник.
 
7. Изпраща писмо до „Застрахователна компания Лев инс” АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с намерението на дружеството да извършва застрахователна дейност по определени класове застраховки на територията на Кралство Норвегия при условията на свобода на предоставяне на услуги.
 

Решения от заседание на КФН на 30.08.2018 г.


На заседанието си на 30.08.2018 г. КФН реши:
 
1. Не налага окончателна забрана на коригирано търгово предложение от Pabоlux S.A. за закупуване чрез инвестиционен посредник „ЕЛАНА Трейдинг“ АД на 436 858 броя акции от капитала на „Завод за хартия – Белово“ АД, гр. Белово, от останалите акционери на дружеството. Цената на една акция е 2.25 лева.
 
2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, гр. София.
Емисията е в размер на 12 000 000 евро, разпределени в 12 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с единична номинална и емисионна стойност 1 000 евро всяка. Издадени са на 22.02.2018 г. и са с падеж на 22.02.2027 г. Фиксираният годишен лихвен процент е в размер на 5%, а периодичността на лихвените плащания е на 6 месеца.
Вписва посочената емисия облигации във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа
 
3. Одобрява Отчет за изпълнение на бюджета на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2017 г., съгласно чл. 77з, ал. 1, т. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 29, ал. 1, т. 1 от Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите.
 
4. Утвърждава „БДО България” ООД и „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД (с предишно наименование „Захаринова и партньори“ ООД) за одиторски дружества, които съгласно чл. 101, ал. 1 от КЗ да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „ЗД ЕИГ РЕ“ ЕАД.
 
5. Одобрява Антония Панайотова Дойчева за ръководител на функцията за съответствие на „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД.
 
6. Изпраща писмо до „Ваха Трейд” ЕООД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявлението на дружеството за издаване на лиценз за инвестиционен посредник.
 
7. Изпраща писмо до „Застрахователна компания Лев инс” АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с намерението на дружеството да извършва застрахователна дейност по определени класове застраховки на територията на Кралство Норвегия при условията на свобода на предоставяне на услуги.
 

Данни за дейността на застрахователните брокери към 30.06.2018 г.


Премийният приход, реализиран с посредничеството на застрахователните брокери към 30.06.2018 г., възлиза на 745 590 хил. лв. (617 906 хил. лв. една година по-рано), с което се отчита увеличение от 20,7%, от които 663 762 хил. лв. (при отчетени 539 371 хил. лв. дванадесет месеца по-рано) в полза на застрахователи със седалище в Р. България и премиен приход от 81 827 хил. лв. (78 534 хил. лв. една година преди това) в полза на застрахователи, ситуирани в други държави.

Приходите от комисиони с включено презастраховане на застрахователните брокери към 30.06.2018 г. възлизат на 122 505 хил. лв. (119 808 хил. лв. към 30.06.2017 г. или една година по-рано), нараствайки с 2,25 % на шестмесечна база.
От всички начислени комисиони 90% представляват приходите от записани комисиони по застраховки в общото застраховане и 10% – съответно в животозастраховането.

В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 30.06.2018 г. най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (50,0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (34.0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане), следвани от „Пожар и природни бедствия” (7.0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Други щети на имущество” (2,0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане).

При животозастраховането реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 30.06.2018 г. е записан основно по застраховка „Живот” и рента (58,6%-ен дял от записаните премии по животозастраховане), следвана от застраховките „Живот, свързана с инвестиционен фонд” (18,0%-ен дял от записаните премии по животозастраховане) и „Злополука” (14%-ен дял от записаните премии по животозастраховане).
Актуализираните индивидуални данни от справките и отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България и извършващи дейност към 30.06.2018 г., са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, в раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери”- 2018 г.

Решения от заседание на КФН на 28.08.2018 г.

На заседанието си на 28.08.2018 г. КФН реши:
 

1. Издава одобрение на управляващото дружество „Капман Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13 от ЗДКИСДПКИ и Правилата за оценка на активите на управляваните от него договорни фондове (ДФ) „С-Бондс”, ДФ „С-Микс”, ДФ „Капман Фикс”, ДФ „Капман Капитал” и ДФ „Капман Макс“.
 
2. Издава одобрение на управляващото дружество „Стратегия Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за оценка и управление на риска и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове (ДФ) „Профит” и ДФ „Престиж”.
 
3. Отписва „Екотаб“ АД и „Югоизточен Холдинг“ АД като публични дружества и издадените от дружествата емисии ценни книжа от водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
4. От разгледаните до 28.08.2018 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 10 и 11 ноември 2018 г., допуска следните лица:
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер
, насрочен за 10 ноември 2018 г.:

 

1. Свежен Давидов
2. Тодор Григоров
3. Биляна Кръстева
4. Стойко Радиев
5. Мариела Смилева
6. Денислава Стоянова
7. Диана Крумова
8. Албена Иванова

 
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 11 ноември 2018 г.:
 

1. Георги Василев
2. Мирослав Начев
3. Тодор Григоров
4. Златина Дункова
5. Димитър Кутелов
6. Деян Иванов
7. Мариела Смилева
8. Денислава Стоянова
9. Николай Бозуков
10. Димитриос Харалампидис
11. Албена Иванова

 

Обстоятелството, че кандидат, подал заявление за допускане до изпит, не е включен в списъка към определена дата не означава, че лицето не е допуснато до изпит, тъй като заявленията и документите се разглеждат според реда на подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес за допускането си до изпит.
 
5. Утвърждава „БДО България” ООД и „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД (с предишно наименование „Захаринова и партньори“ ООД) за одиторски дружества, които съгласно чл. 101, ал. 1 от КЗ да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Евроинс иншурънс груп“ АД.
 
6. Изпраща писмо до „Пенсионно осигурително дружество – Бъдеще“ АД с искане за предоставяне на допълнителна информация във връзка със съгласуването на избора на „БДО България“ ООД и „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД (с предишно наименование „Захаринова и партньори“ ООД) като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2018 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него „Универсален пенсионен фонд – Бъдеще“, „Професионален пенсионен фонд – Бъдеще“ и „Доброволен пенсионен фонд – Бъдеще“.
 
7. Изпраща писмо до Траян Кършутски с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с одобряване на придобиване на квалифицирано участие в управляващо дружество „Тренд Асет Мениджмънт” АД.  
 
8. Изпраща писмо до „Българска фондова борса” АД с искане за предоставяне на допълнителна информация за регистриране на многостранна система за търговия като пазар за растеж на малки и средни предприятия.
 

Решения от заседание на КФН на 28.08.2018 г.

На заседанието си на 28.08.2018 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на управляващото дружество „Капман Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13 от ЗДКИСДПКИ и Правилата за оценка на активите на управляваните от него договорни фондове (ДФ) „С-Бондс”, ДФ „С-Микс”, ДФ „Капман Фикс”, ДФ „Капман Капитал” и ДФ „Капман Макс“.
 
2. Издава одобрение на управляващото дружество „Стратегия Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за оценка и управление на риска и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове (ДФ) „Профит” и ДФ „Престиж”.
 
3. Отписва „Екотаб“ АД и „Югоизточен Холдинг“ АД като публични дружества и издадените от дружествата емисии ценни книжа от водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
4. От разгледаните до 28.08.2018 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 10 и 11 ноември 2018 г., допуска следните лица:
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 10 ноември 2018 г.:
 

1. Свежен Свеженов Давидов
2. Тодор Сашов Григоров
3. Биляна Петкова Кръстева
4. Стойко Руменов Радиев
5. Мариела Василева Смилева
6. Денислава Юлианова Стоянова
7. Диана Стоянова Крумова
8. Албена Анкова Иванова

 
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 11 ноември 2018 г.:
 

1. Георги Божидаров Василев
2. Мирослав Антонов Начев
3. Тодор Сашов Григоров
4. Златина Петрова Дункова
5. Димитър Емилов Кутелов
6. Деян Любенов Иванов
7. Мариела Василева Смилева
8. Денислава Юлианова Стоянова
9. Николай Маринов Бозуков
10. Димитриос Ставрос Харалампидис
11. Албена Анкова Иванова

 
Обстоятелството, че кандидат, подал заявление за допускане до изпит, не е включен в списъка към определена дата не означава, че лицето не е допуснато до изпит, тъй като заявленията и документите се разглеждат според реда на подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес за допускането си до изпит.
 
5. Утвърждава „БДО България” ООД и „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД (с предишно наименование „Захаринова и партньори“ ООД) за одиторски дружества, които съгласно чл. 101, ал. 1 от КЗ да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Евроинс иншурънс груп“ АД.
 
6. Изпраща писмо до „Пенсионно осигурително дружество – Бъдеще“ АД с искане за предоставяне на допълнителна информация във връзка със съгласуването на избора на „БДО България“ ООД и „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД (с предишно наименование „Захаринова и партньори“ ООД) като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2018 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него „Универсален пенсионен фонд – Бъдеще“, „Професионален пенсионен фонд – Бъдеще“ и „Доброволен пенсионен фонд – Бъдеще“.
 
7. Изпраща писмо до Траян Антонов Кършутски с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с одобряване на придобиване на квалифицирано участие в управляващо дружество „Тренд Асет Мениджмънт” АД.  
 
8. Изпраща писмо до „Българска фондова борса” АД с искане за предоставяне на допълнителна информация за регистриране на многостранна система за търговия като пазар за растеж на малки и средни предприятия.
 

РЕГИСТРИТЕ И САЙТЪТ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР РАБОТЯТ БЕЗПРОБЛЕМНО


Във връзка с публикация на сайта на телевизия БТВ, тиражирана от много други медии, Комисията за финансов надзор /КФН/ обявява, че публичните регистри и сайтът на  КФН работят безпроблемно. В момента се работи по изграждането на нов сайт на комисията, тъй като старият не е модернизиран от доста дълго време. С тази цел се извършват технически операции, поради които днес, 24.8.2018 г., за около час е бил недостъпен един от порталите, а именно „Електронен регистър и картотека“. След приключването на техническите действия достъпът до портала е възстановен и в момента той работи безпроблемно.
Нито за момент не е имало проблем с достъпа до решенията на комисията, в което всеки потребител може да се убеди и в момента на адрес
 
http://www.fsc.bg/bg/administrativni-dokumenti/resheniya/
 
Намираме за некоректни и манипулативни внушенията, които се съдържат в заглавието на БТВ, и опитите за аналогия с проблемите на Търговския регистър.