Европейският орган за ценни книжа и пазари подновява забраната за бинарни опции за още три месеца


Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) постигна споразумение за подновяване на забраната за извършване на маркетинг, разпространение или продажба на бинарни опции на непрофесионални клиенти в сила от 2 юли, която ще бъде удължена от 2 октомври 2018 г. с още три месеца. ЕОЦКП реши също така да изключи ограничен брой продукти от обхвата на мерките.
ЕОЦКП задълбочено обсъди необходимостта от удължаване на мерките за намеса, които понастоящем действат. ЕОЦКП счита, че продължава да е налице значително безпокойство по отношение на защитата на инвеститорите във връзка с предлагането на бинарни опции на непрофесионални клиенти. Поради това взе решение да поднови забраната от 2 октомври.
В хода на прегледа на мерките за намеса ЕОЦКП обсъди специфичните характеристики на бинарните опции, които понастоящем попадат в обхвата на мерките. По отношение на определени бинарни опции бяха идентифицирани специфични характеристики, които намаляват риска от увреждане на интересите на инвеститора, а именно:
 • достатъчно дълъг срок – най-малко 90 дни;
 • приложен към тях проспект;
 • цялостни гаранции от разпространителя или друго юридическо лице, което е в една група с разпространителя.
ЕОЦКП е на мнение, че при бинарна опция, която се ползва от едновременното наличие на тези три критерия, съществува по-малка вероятност да се породи значително безпокойство за защитата на инвеститора.
В допълнение към горното, изключение от забраната се прави по отношение на продуктите, при които в края на срока има едно от двете предварително уговорени плащания, нито едно от които не е по-малко от първоначалното вложение на клиента. Плащането по такъв вид бинарна опция би могло да бъде по-ниско или по-високо, но и в двата случая вложителите няма да загубят пари спрямо цялостната си инвестиция. При положение че капиталът на вложителя не е поставен в рисково положение, тези продукти следва изрично да бъдат изключени.
 
Ето защо, ЕОЦКП взе решение да извади от обхвата на подновената забрана следните бинарни опции:
 • бинарна опция, за която по-ниската от двете предварително определени фиксирани суми е най-малко равна на общото плащане, извършено от непрофесионален клиент за бинарната опция, включително всякакви комисионни, такси за трансакции и други свързан разходи;
и
 • бинарна опция, която отговаря едновременно на следните три (3) условия:
(a) срокът от издаването й до падежа й е най-малко деветдесет (90) календарни дни;
(б) проспектът е изготвен и одобрен в съответствие с Директивата за проспектите (2003/71/EC) и е достъпен за обществеността;
 и
(в) бинарната опция не излага на пазарен риск доставчика по време на срока на бинарната опция и доставчикът или някое от дружествата от неговата група не реализират печалби или загуби от бинарната опция освен оповестените преди това комисионни, такси за трансакции или други свързани такси.
ЕОЦКП ще продължи да наблюдава тези продукти по време на периода на забраната. Решението за подновяване на забрана е взето на 22 август 2018 г. от Съвета на надзорниците на ЕОЦКП.

Последващи стъпки
ЕОЦКП възнамерява да приеме мярката за подновяване на официалните езици на ЕС през следващите седмици, след което ЕОЦКП ще публикува официално известие на своя уебсайт. След това мярката ще бъде публикувана в Официалния вестник на ЕС и ще започне да се прилага от 2 октомври 2018 г. за период от три месеца.
 

 
 

Решения от заседание на КФН на 23.08.2018 г.

На заседанието си на 23.08.2018 г. КФН реши:
 
1. Отписва „Интерскай“ АД, с. Лесново, община Елин Пелин, като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Отписва и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 11 370 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
2.  Одобрява Христина Стефанова Пендичева за член на съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД.  

3. Съгласува избора на „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2018 г.  на „Пенсионноосигурително дружество Алианц България” АД и управляваните от него фондове.
 
 4. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства. (Проектът е публикуван на интернет страницата на КФН в раздела „Нормативна уредба“, „Обществени консултации“, като срокът за даване на бележки и предложения по него е 30-дневен от датата на публикуване до 25.09.2018г., включително).
 
5. Изпраща писма до Регулаторния орган на Кипър (Cyprus Securities and Exchange Commission – CySEC)  и до инвестиционния посредник „A.N. Allnew Investments Ltd” с искане за допълнителна информация относно намерението на „A.N. Allnew Investments Ltd”, инвестиционен посредник, лицензиран от CySEC, да извършва дейност чрез установяване на клон на територията на Република България.  
 
6. Изпраща писмо до управляващото дружество “Компас Инвест” АД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с издаването на одобрение за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд “Компас Глобъл Трендс”.
 
7. Изпраща писмо до „Застрахователно дружество Евроинс живот“ ЕАД с искане на допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаването на „БДО България” ООД и на „Захаринова и партньори“ ООД за одиторски дружества по чл. 101, ал. 1 от Кодекса за застраховането, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.
           
 
 

Решения от заседание на КФН на 23.08.2018 г.

На заседанието си на 23.08.2018 г. КФН реши:
 
1. Отписва „Интерскай“ АД, с. Лесново, община Елин Пелин, като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Отписва и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 11 370 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
2.  Одобрява Христина Пендичева за член на съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД.  

3. Съгласува избора на „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2018 г.  на „Пенсионноосигурително дружество Алианц България” АД и управляваните от него фондове.
 
 4. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства. (Проектът и мотивите са публикувани на интернет страницата на КФН в раздела „Нормативна уредба“, „Обществени консултации“, като срокът за даване на бележки и предложения по него е 30-дневен от датата на публикуване до 25.09.2018г., включително).
 
5. Изпраща писма до Регулаторния орган на Кипър (Cyprus Securities and Exchange Commission – CySEC)  и до инвестиционния посредник „A.N. Allnew Investments Ltd” с искане за допълнителна информация относно намерението на „A.N. Allnew Investments Ltd”, инвестиционен посредник, лицензиран от CySEC, да извършва дейност чрез установяване на клон на територията на Република България.  
 
6. Изпраща писмо до управляващото дружество “Компас Инвест” АД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с издаването на одобрение за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд “Компас Глобъл Трендс”.
 
7. Изпраща писмо до „Застрахователно дружество Евроинс живот“ ЕАД с искане на допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаването на „БДО България” ООД и на „Захаринова и партньори“ ООД за одиторски дружества по чл. 101, ал. 1 от Кодекса за застраховането, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.
           
 
 

Комисията за финансов надзор никога не е била информирана от г-жа Ралица Агайн-Гури относно рисковете, свързани с фалита на застрахователна компания „Olympic Insurance Co. Ltd“


Изненадани сме от изявленията на г-жа Ралица Агайн-Гури пред медиите днес, 22.8.2018 г., в които се отправят внушения спрямо председателя и членовете на Комисията за финансов надзор /КФН/. В тази връзка КФН  заявява следното:

Не са били внасяни каквито и да е писмени сигнали, представляващи анализ и предупреждения за възможните рискове, свързани  със ситуацията около ЗК „Олимпик“ – Кипър. Като заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, Ралица Агайн-Гури никога и по никакъв начин не е предупреждавала останалите членове на КФН и/или председателя на комисията за евентуални рискове относно фалита на ЗК „Олимпик“ – Кипър. Не беше предоставен анализ  и оценка за възможните неблагоприятни последствия от фалита на кипърската компания. Вариант с фактология относно ЗК „Олимпик“ – Кипър беше качен в деловодната система на КФН едва в петък, 17.8.2018 г.  КФН до този момент въобще не разполага с доклада, който Ралица Агайн-Гури представи в Народното събрание. Голяма част от изнесените пред народните представители факти бяха абсолютно нови и непознати до този момент и за нас.

Съгласно поправките в Закона за КФН, които са в сила от началото на годината, заместник-председателите на комисията имат пълна независимост в ресорите, за които носят отговорност, а решенията се взимат колективно, като председателят е „пръв между равни“.

Недоумяваме за каква липса на комуникационна  стратегия и  грижа за потребителите говори г-жа Агайн, след като в разгара на кризата от 1-ви до 15-ти август 2018 година тя беше в платен годишен отпуск и практически доста далеч от обстановката, в която работеше КФН.

Правим това изявление с цел да се запази репутацията на Комисията за финансов надзор като институция. Отговор на въпроса за отговорността или липсата на такава относно предприети действия или допуснати бездействия по повод прекратяване на дейността на клона на ЗК „Олимпик“ в България очакваме да бъде получен от назначената от прокуратурата проверка на заместник-председателя, ръководещ управление Застрахователен надзор на  КФН, и на самото управление.

На управление Застрахователен надзор е възложено да извърши детайлен анализ на рисковете в сектора, за който отговаря.

Комисията за финансов надзор уверява засегнатите клиенти на ЗК „Олимпик“, че ще положи всички усилия в рамките на предоставените й от закона правомощия да защити техните интереси и да ги информира своевременно относно правата им и процедурите за защита на тези права.

Владимир Савов ще изпълнява правомощията на заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“

На свое извънредно заседание на 21 август 2018 г. Комисията за финансов надзор (КФН) определи  Владимир Савов – член на КФН за заместник, който да изпълнява правомощията на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, до встъпване в длъжност на избран от Народното събрание нов заместник-председател. Решението на КФН е във връзка с решение на Народното събрание от 21 август 2018 г. за предсрочно прекратяване на мандата на  Ралица Агайн-Гури – заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.

Решения от заседание на КФН на 21.08.2018 г.

На заседанието си на 21.08.2018 г. КФН реши:
 
1. Отказва да одобри Иван Галилеев Иванов за член на съвета на директорите на инвестиционния посредник „Фактори“ АД.
 
2. Издава одобрение на „Супер Боровец Пропърти Фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, за промени в устава на дружеството.

Решения от заседание на КФН на 21.08.2018 г.

На заседанието си на 21.08.2018 г. КФН реши:
 
1. Отказва да одобри Иван Иванов за член на съвета на директорите на инвестиционния посредник „Фактори“ АД.
 
2. Издава одобрение на „Супер Боровец Пропърти Фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, за промени в устава на дружеството.

Назначаване на предварителен ликвидатор на „Olympic Insurance Co. Ltd“


На основание чл. 624, ал. 3 във връзка с ал. 2 от Кодекса за застраховането Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани страни за следното:

Съгласно разпоредбите на чл. 320 (1) от Законите за застрахователната и презастрахователната дейност и други свързани въпроси от 2016 и 2017 г. компетентният орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Кипър с Решение от 10 август 2018 г. е назначил г-н Pavlos Nacouzi от дружеството „Mazars Ltd“ за предварителен ликвидатор на „Olympic Insurance Co. Ltd“.

Адресът на ликвидатора е следният: Tlais Tower, 2 Romanos Street, 1 Floor, 1070 Nicosia, Cyprus.

Ликвидаторът е назначен със следните функции:
 

 • Да предприеме необходимите действия за защита на активите и за поддържане на статута на компанията;
 • Да поеме под своя контрол и управление всички права на собственост и правата, които компанията притежава или вероятно притежава;
 • Да представлява и да обвързва с действията си компанията;
 • Да предприема всички необходими действия във връзка с прекратяването на всички договори по общо застраховане, които компанията е сключила;
 • Да извършва всички други действия, които са предвидени в законите на Република Кипър по отношение на дейността на предварителния ликвидатор.
   
Периодът, за който е назначен г-н Pavlos Nacouzi като предварителен ликвидатор, изтича едновременно с назначаването на ликвидатор на компанията от съда.

В съответствие с разпоредбите на чл. 323 от Законите за застрахователната и презастрахователната дейност и други свързани въпроси от 2016 и 2017 г. с публикуването на назначаването на предварителния ликвидатор в Официалния вестник на Кипър застрахователните договори, сключени от компанията, се прекратяват.   
По отношение на посочените по-горе мерки е публикувано съобщение на английски език на интернет страницата от компетентния орган на Кипър, което е достъпно на следния интернет адрес: http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201808/430/editor/olympic_liquidator_eng_translation.pdf.   

Очаква се информация от Кипър как ще се изплащат обезщетенията на застрахованите в ЗК „Олимпик“

Пълен текст на интервю с Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, взето от БНТ на 16.08.2018 г.
 
Какви са правата на хората, които имат застраховки в ЗК „Олимпик“? Как могат да си потърсят обезщетенията или да си върнат частта от премията?

Въпросът има две страни. Едната е свързана с неизтеклата част от полиците, които ще бъдат прекратени на 17 август. Хората имат право да получат остатъка от внесените от тях премии, имат право да си получат парите обратно, но това ще се случи в рамките на общата процедура по ликвидация на застрахователя, който е кипърски. Другата важна страна е свързана с изплащането на обезщетенията. Тези хора трябва да знаят, че ще си получат обезщетенията. Очакваме допълнителна информация от надзорния орган по застраховането на Република Кипър, който в случая изцяло администрира процедурата по ликвидация и отнемането на лиценза на застрахователя и трябва да ни уведоми, какви ще бъдат приложимите механизми при изплащането на обезщетения. При всички положения хората ще бъдат обезщетени. Това е предвидено и според кипърското законодателство.

 
Към кого трябва да се обръщат хората, за да бъдат компенсирани, към Вас или към „Олимпик“? Трябва ли да подават заявление в КФН, за да бъдат покрити разходите им от Гаранционния фонд?

Не, към КФН няма защо да се подават заявления. Заявления трябва да се подават в офисите на клона на ЗК „Олимпик“, които все още работят, въпреки че компанията е вече в процедура по ликвидация. Съответно връщането на премиите ще стане в общата процедура по ликвидацията.
 

Ако предположим, че някой от застрахованите в ЗК „Олимпик“ в последния ден от застраховката извърши ПТП, той какво трябва да направи?

При всички положения той трябва да си предяви претенцията пред Олимпик“, за да влезе в списъка на кредиторите. А допълнително за това как ще бъдат плащани обезщетенията чрез системата на гаранционните фондове, ще трябва да получим по-подробни указания от надзора на Кипър, който трябва по-подробно да разясни процедурата и на нас. Изпратили сме запитване и очакваме от тях отговор. Вярвам, че до няколко дни ситуацията ще бъде изцяло изяснена.

 
А какво ще стане, ако на 18.08.2018 г. застрахованите лица в „Олимпик“ до 17-ти, не си сключат нова застраховка?

Ако нямат застраховка и направят ПТП, българският Гаранционен фонд ще плати на потърпевшия, но след това ще предяви регресен иск от виновния водач. Застраховката ГО не е просто задължение, а е добре всеки водач на МПС да я сключва, защото тя го защитава, покрива имуществени и неимуществени щети причинени на трети лица.
От  Гаранционния фонд имаме уверение, че няма да предприемат за момента прекратяване на регистрацията на такива моторни превозни средства, тъй като е възможно през летния месец август много хора да не са разбрали, че трябва да си сключат нова ГО с друг застраховател. Ще бъде проявено разбиране за това, че е необходимо повече време за хората.

 
Имате ли данни колко са застраховките в клона на ЗК „Олимпик“ в момента и кои от тях са на разсрочено плащане?

Към 17.08.2018 г., съгласно данни на Гаранционния фонд, действащите полици по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите са 197 551. От тях 96 658 полици, което е почти половината, са сключени на разсрочено плащане на 3-месечни вноски, а другите – на 6-месечни вноски.  Тези полици се прекратяват автоматично от обявяването в държавния вестник на Република Кипър на назначаването на Временен (предварителен) ликвидатор на застрахователя. Покритието по тези полици се прекратява в 24:00 ч. на тази дата. Клиентите по полиците, сключени на разсрочено плащане, не следва да плащат следващи вноски по тях поради прекратяването на тези полици. Застрахователят служебно разполага с информация за това какви суми трябва да бъдат възстановени на клиентите му по прекратените полици за неизтеклата част от договорите и не е необходимо клиентите да подават искания за това.

 
Знаете ли дали има сигнали, че след 10 май 2018 г. са продавани застраховки "Гражданска отговорност" от „Олимпик“?

Нямаме. Съгласно данните в единната информационна система на Гаранционния фонд, след 10.05.2018 г. няма сключена нито една нова застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите от ЗК „Олимпик“. Полиците по тази застраховка се издават само чрез генериране на номер от тази единна информационна система. Ако все пак има хора, на които някой е „издал“ такава полица след 10.05.2018 г., трябва да сигнализират КФН, за да бъде извършена проверка.

 
Има ли някаква връзка между ликвидацията на „Олимпик“ и повишаването на цените по „Гражданска отговорност?

Не, в никакъв случай. Повишаването на цените  на застраховката на първо място е свързана с недостиг на премии и съответно на изплащане на обезщетенията, които с времето се повишават, а премиите не изразяват това повишаване. И на второ място, повишението е във връзка с едно тълкувателно решение на Върховния касационен съд отпреди няколко седмици, което разшири значително кръга на лицата, които имат право да получат обезщетение при смърт. Досега обезщетения имаха право да получават само най-близките – съпруг, деца, докато от сега нататък, обезщетения могат да получават братя и сестри, баби и дядовци, лели и чичовци, както и други емоционално свързани с починалия лица. Безспорно това ще се отрази на цената на застраховката и всеки застраховател трябва да направи свой собствен разчет за това с колко допълнително ще му се увеличат разходите при изплащане на обезщетение.

 
А какво става със системата бонус-малус? Тя ще бъде ли въведена и кога?

При всички положения тази система ще заработи. Тази система става все по-важна с оглед на факта, че премиите се повишават и е добре всеки да носи лична отговорност и това да се отрази на цената на застраховката. Добросъвестните водачи да могат да видят ползи от добросъвестното си поведение на пътя. А това какъв ще бъде бонусът и малусът тепърва предстои да бъде решено от работна група, която включва различни институции. Целта е да се създаде  такъв механизъм, който да повлияе на поведението на хората, така че при всяко едно нарушение, което извършват целенасочено на пътя, да знаят, че поради това нарушение, което са извършили, цената на тази застраховка за тях ще бъде съответно по-висока.

Решения от заседание на КФН на 16.08.2018 г.


На заседанието си на 16.08.2018 г. КФН реши:
 
 1. Отписва „Б.Л. Лизинг“ АД, гр. София, от водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
Отписва и издадената от дружеството емисия ценни книжа, в размер на 3 000 000 евро, разпределени в 3 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка.
 
2. Издава разрешение на управляващото дружество „Варчев Мениджинг Компани” ЕАД за прекратяване на управлявания от него договорен фонд „Варчев Балансиран Фонд“.
 
3. Изпраща писмо до Дениз Ахмед Хюсеин с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с уведомление за намерение да придобие квалифицирано участие в инвестиционен посредник „Коактории Финанс” АД.
 
4. Прекратява образуваните производства във връзка с постъпили уведомления от инвестиционен посредник „Прогресива Трейдинг” OOД (с предишнo наименование „ББГ Симекс – България” OOД) относно намерението на дружеството да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Република Гърция, Република Румъния и Република Италия. Производствата се прекратяват поради отнемане на лиценза на дружеството за извършване на дейност като инвестиционен посредник.
 
5. Одобрява Людмила Владимирова Борисова за ръководител на функцията по вътрешен одит на ЗАД „Енергия” АД.
           
6. Одобрява Людмила Владимирова Борисова за ръководител на функцията по вътрешен одит на ЗАД „Алианц България живот” АД.
 
7. Одобрява Людмила Владимирова Борисова за ръководител на функцията по вътрешен одит на ЗАД „Алианц България” АД.
 
8. Уведомява регулаторните органи на Република Португалия и Република Франция, че застрахователният брокер  „Адванс Иншурънс Сълюшънс Брокер” АД, гр. София, има намерение да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги, на територията на техните държави.
 
9. Изпраща писмо до „Кредит Анализис Консулт” ЕООД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка със заявление от дружеството за заличаването му от регистъра за застрахователните агенти, воден от КФН.