Утвърден е образец на справка по чл.10, ал.1 от Наредба № 19 на КФН за състоянието на пенсионния резерв, формиран от ПОД

 Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление "Осигурителен надзор", утвърди образец на справка за състоянието на пенсионния резерв, формиран от пенсионноосигурителните дружества.

Пълния текст на Решение 796 може да намерите в раздел "Документи".

Потвърден e проспект за вторично публично предлагане на облигации на „Аутобохемия” АД

На заседание от 29.12.2004 г. КФН взе решение за потвърждаване на проспект за вторично публично предлагане на емисия облигации, издадена от „Аутобохемия” АД, гр. София. Емисията е в размер на 2000 броя обикновени, лихвоносни, необезпечени, неконвертируеми облигации с номинална стойност 1000 евро всяка. Срокът до падежа е 60 месеца, с 10 лихвени плащания до падежа.   Лихвата е  плаваща и е в размер на шестмесечен EURIBOR плюс надбавка от 1.75% на годишна база.

 

Предприети действия във връзка с констатирани различия между номиналната стойност на акциите и размера на капитала на “Ем Джи Елит Холдинг” АД

Във връзка с констатирани различия между номиналната стойност на акциите и размера на капитала на “Ем Джи Елит Холдинг” АД, регистрирани в “Централен депозитар” АД (ЦД) и “Българска фондова борса – София” АД (БФБ) бяха проведени работни срещи в Комисията за финансов надзор (КФН) с представители на ЦД и БФБ, както и с представляващите “Ем Джи Елит Холдинг” АД, за разрешаване на възникналия проблем.
На 03.12.2004 г., “Ем Джи Елит Холдинг” АД нареди на ЦД да изпълни негово решение, придружено от изричното съгласие на мажоритарния му собственик – “Пи Еф Ейч Си” Естаблишмънт, Лихтенщайн, с което всеки 10 стари акции с номинал 0,10 лева се подменят с една нова и номиналът на 1 акция става 1,00 лев. В случаите, когато при замяната размерът на притежаваните акции от един акционер не е число кратно на 10,  броят акции, които той получава се закръглява до цяло число нагоре, а липсващите акции се допълват безвъзмездно от мажоритарния собственик на холдинга.
Към 13.12.2004 г., размерът на регистрирания капитал на “Ем Джи Елит Холдинг” АД в ЦД, БФБ и регистрите на КФН е уеднаквен, съгласно съдебно решение на СГС, № 15 от 04.01.2002 г.
“Ем Джи Елит Холдинг” АД е уведомило БФБ за предприетите действия и е отправило молба за отмяна на решението на Съвета на директорите на БФБ за временно прекратяване на търговията с акции на дружеството.
В Бюлетин №241/14.12.2004 г. на БФБ, е публикувано уведомление за възобновяване на търговията с акции на “Ем Джи Елит Холдинг” АД след отпадане на основанието за временното й прекратяване, а именно – различие в данните относно номиналната стойност на акциите и размера на капитала, налични в БФБ, ЦД и КФН.
За първа дата на търговия се счита 17.12.2004 г.

Комисията за финансов надзор е уверена, че с горепосочените действия са защитени интересите на инвеститорите, като едновременно с това е осигурено спазването на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, нормативните актове по прилагането му и Търговския закон.

Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на управляваните от ПОАД

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на управляваните от ПОАД "ЦКБ – Сила" АД пенсионни фондове – УПФ "ЦКБ – Сила", ППФ "ЦКБ – Сила" и ДПФ "ЦКБ – Сила". Измененията и допълненията са приети с решения на Общото събрание на акционерите на дружеството на основание чл.229, ал.1 от КСО във връзка с §23 от ПЗР на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 на КФН от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество (обн. ДВ, бр.85/2004 г.).
Пълния текст на Решения № 892-УПФ, № 893-ППФ и № 894-ДПФ може да намерите в раздел "Документи".

Вписана е последваща емисия акции на ЦКБ АД

На свое заседание от 27.12.2004 г. Комисията за финансов надзор взе решение да впише в публичния регистър  последваща емисия акции, издадена от  „Централна Кооперативна Банка” АД. Емисията е в  размер на 16 168 564 броя обикнавени поименни, безналични, сводобно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност от 1 лв. всяка.

Изменя се приложената спрямо

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, измени приложената Измени приложената спрямо "Вамо" АД с Решение № 850 – ПД от 02.12.2004 г. принудителна административна мярка спрямо "Вамо" АД с Решение № 850-ПД от 02.12.2004 г. а и задължи управителните органи на дружеството да предприемат действия по назначаване на нов независим регистриран одитор, който да извърши одит на годишния финансов отчет за 2003 г. и 2004 г.
"Вамо" АД се задължава да уведоми КФН 14 дни преди извършването на разпоредителни действия с дълготрайни материални активи на дружеството на стойност равна или над 30 000 лв. за срок от шест месеца, с посочване на съществените условия по сделката включително страни, предмет и стойност, както  и в чия полза се извършва сделката.
Пълния текст на решение 884 може да намите в раздел "Документи".

Решения от заседание на КФН на 22.12.2204 г.

1. Потвърди  проспект за вторично публично предлагане на 2 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000  евро всяка, с годишен лихвен процент 7 на сто, със срок до падежа 36 месеца и 6 лихвени плащания до падежа, издадени от ЧПБ “Тексим” АД, гр. София.
Вписва ЧПБ “Тексим” АД, гр. София като емитент, както и емисията  облигации в регистрите на КФН.
2. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на 5 000 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации с номинална стойност 1 000 евро всяка една, издадени от  “ПроКредит Банк (България)” АД, гр. София, с номинален лихвен процент 6.45%, шестмесечни купонни плащания и дата на падеж 36 месеца след  датата на издаване на облигационния заем.
Вписва емисията във публичните регистри.

3. Издава лиценз на „И Ар Джи Капитал – 1” АДСИЦ да извършва следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).
Потвърждава проспект за публично предлагане на 1 000 000  броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с емисионна стойност 1.50 лв. всяка, издадени от “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1” АДСИЦ, гр. София в резултат на първоначално увеличаване на капитала на дружеството .

 4. Потвърди  проспект за първично публично предлагане на безналични, непривилегировани акции с право на един глас, право на дивидент, право на ликвидационен дял и право на обратно изкупуване, издадени от инвестиционно дружество от отворен тип “ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД” АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО, гр. София.
Вписва емисията акции в публичните регистри, водени от КФН
Вписва инвестиционно дружество от отворен тип “ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД” АД като емитент в регистъра.

Девет дружества са задължени да отстранят непълнотите в представените отчети за първото и второ тримесечие на 2004 г

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи "АРОМА" АД, гр. София,"ЕСТЕР ИНВЕСТМЪНТ" АД, гр. Велико Търново,"ИММИ" АД, гр. София,"ХИМКО" АД/н/, гр. Враца,"ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО" АД, гр. Белово,"Метизи" АД,"Пещоремонт" АД,"Прософт" АД и "Ютекс холдинг" АД
, да отстранят непълнотите в представените отчети за първо и второ тримесечие на 2004 г.

Пълния текст на решения 866,867,868,869,870,880,881,882 и 883 може да намите в раздел "Документи".

Седем дружества са задължени да отстранят непълнотите в представените отчети за първото и второ тримесечие на 2004 г.

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи "Елените"АД, "Корадо-България"АД, гр. Стражица, “Промота Аеропарк” ЕАД, “ЗММ Якоруда” АД, “Искър транспорт” АД, гр. Якоруда, "ПЪТНИ СТРОЕЖИ – СЛИВЕН” АД, “ГЕРИЛА” АД, гр. Върбица, да отстранят непълнотите в представените отчети за първо и второ тримесечие на 2004 г.

Пълния текст на решенията 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877 може да намите в раздел "Документи".

 

“НЕВЕН” АД, гр. Елхово не се отписва от регистъра като публично дружество

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отказа да отпише “НЕВЕН” АД, гр. Елхово, като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Пълния текст на решение 860 може да намерите в раздел "Документи".