Девет дружества са задължени да отстранят непълнотите в представените отчети за първото и второ тримесечие на 2004 г

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи "АРОМА" АД, гр. София,"ЕСТЕР ИНВЕСТМЪНТ" АД, гр. Велико Търново,"ИММИ" АД, гр. София,"ХИМКО" АД/н/, гр. Враца,"ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО" АД, гр. Белово,"Метизи" АД,"Пещоремонт" АД,"Прософт" АД и "Ютекс холдинг" АД
, да отстранят непълнотите в представените отчети за първо и второ тримесечие на 2004 г.

Пълния текст на решения 866,867,868,869,870,880,881,882 и 883 може да намите в раздел "Документи".