Изменя се приложената спрямо

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, измени приложената Измени приложената спрямо "Вамо" АД с Решение № 850 – ПД от 02.12.2004 г. принудителна административна мярка спрямо "Вамо" АД с Решение № 850-ПД от 02.12.2004 г. а и задължи управителните органи на дружеството да предприемат действия по назначаване на нов независим регистриран одитор, който да извърши одит на годишния финансов отчет за 2003 г. и 2004 г.
"Вамо" АД се задължава да уведоми КФН 14 дни преди извършването на разпоредителни действия с дълготрайни материални активи на дружеството на стойност равна или над 30 000 лв. за срок от шест месеца, с посочване на съществените условия по сделката включително страни, предмет и стойност, както  и в чия полза се извършва сделката.
Пълния текст на решение 884 може да намите в раздел "Документи".