Решения от заседание на КФН на 22.12.2204 г.

1. Потвърди  проспект за вторично публично предлагане на 2 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000  евро всяка, с годишен лихвен процент 7 на сто, със срок до падежа 36 месеца и 6 лихвени плащания до падежа, издадени от ЧПБ “Тексим” АД, гр. София.
Вписва ЧПБ “Тексим” АД, гр. София като емитент, както и емисията  облигации в регистрите на КФН.
2. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на 5 000 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации с номинална стойност 1 000 евро всяка една, издадени от  “ПроКредит Банк (България)” АД, гр. София, с номинален лихвен процент 6.45%, шестмесечни купонни плащания и дата на падеж 36 месеца след  датата на издаване на облигационния заем.
Вписва емисията във публичните регистри.

3. Издава лиценз на „И Ар Джи Капитал – 1” АДСИЦ да извършва следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).
Потвърждава проспект за публично предлагане на 1 000 000  броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с емисионна стойност 1.50 лв. всяка, издадени от “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1” АДСИЦ, гр. София в резултат на първоначално увеличаване на капитала на дружеството .

 4. Потвърди  проспект за първично публично предлагане на безналични, непривилегировани акции с право на един глас, право на дивидент, право на ликвидационен дял и право на обратно изкупуване, издадени от инвестиционно дружество от отворен тип “ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД” АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО, гр. София.
Вписва емисията акции в публичните регистри, водени от КФН
Вписва инвестиционно дружество от отворен тип “ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД” АД като емитент в регистъра.