Седем дружества са задължени да отстранят непълнотите в представените отчети за първото и второ тримесечие на 2004 г.

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи "Елените"АД, "Корадо-България"АД, гр. Стражица, “Промота Аеропарк” ЕАД, “ЗММ Якоруда” АД, “Искър транспорт” АД, гр. Якоруда, "ПЪТНИ СТРОЕЖИ – СЛИВЕН” АД, “ГЕРИЛА” АД, гр. Върбица, да отстранят непълнотите в представените отчети за първо и второ тримесечие на 2004 г.

Пълния текст на решенията 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877 може да намите в раздел "Документи".