“Карловска коприна” АД и “Стъклопластик” АД са отп…

   
Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, взе решение за отписване на "Карловска коприна" АД, гр. Карлово и "Стъклопластик" АД, гр. Кнежа, като публични дружества от регистъра, воден от Комисията за финансов надзор.

Пълния текст на решение 878 и 879 може да намерите в радзел "Документи".