Задължава се “МЕБЕЛСИСТЕМ” АД, гр. Пазарджик да отстрани непълнотите в представения годишния си отчет за 2003 г.

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължава “МЕБЕЛСИСТЕМ” АД, гр. Пазарджик да отстрани непълнотите в представения годишен отчет за 2003 г.

Пълния текст на решение 865 може да намерите в раздел "Документи".