Задължава се СД на

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" Димана Ранкова, задължи Съвета на директорите на "Букет" АД, гр. Нова Загора да предложи на извънредното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.12.2004 г., да не гласува точка втора от дневния ред със следното съдържание: "Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членове на СД до датата на провеждане на ОСА".

Пълния текст на решение 859 може да намерите в раздел "Документи".
 

Задължава се СД на

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" Димана Ранкова задължи Съвета на директорите на "Искър транспорт" АД, гр. Варна в 7-дневен срок от получаване на настоящото решение да назначи "Директор за връзки с инвеститорите" на дружеството и в 3-дневен срок от назначаването му да уведоми за това Комисията за финансов надзор, като представи копие от трудовия договор на лицето.

Пълния текст на решение 810 може да намерите в раздел "Документи".

Задължава се СД на

Задължава се Съвета на директорите на "Български Информационни Технологии" АД, гр. София, да предложи на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 17.09.2004 г., да не подлага на гласуване т. 5 от дневния ред.