Решения от заседание на КФН на 14.09.2004 г.

1. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на  2 600 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени облигации с номинална стойност 1000 евро всяка, с годишен лихвен процент 6.86 на сто, със срок на падеж 60 месеца и 10 лихвени плащания до падежа, издадени от Община Добрич. Вписва Община Добрич като емитент и посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

2. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на  емисия ипотечни облигации в размер на 10 млн. лв., разпределени в 10 000 броя обикновени, ипотечни, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми облигации с номинална стойност 1000 лева всяка една, с годишен лихвен процент 6.25 на сто, с лихвени плащания на всеки 6 месеца, издадени от "ПроКредит Банк (България)" АД, гр. София. Вписва "ПроКредит Банк (България)" АД като емитент и посочената емисия в  регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.