12 публични дружества са задължени да отстранят непълноти в представените от тях в КФН годишни отчети за 2003 г.

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи “ЗММ – Якоруда” АД, гр. Якоруда,"Искър транспорт" АД, гр. Варна,“Дружба” АД, “Комекс” АД, гр. Каспичан,"ТД Кнезим" АД, гр. Кнежа,"Пещоремонт" АД, гр. София,“Крепежни изделия” АД, гр. Пловди,“Прософт” АД, гр. София, “Родопска слава” АД,с. Бенковски,  “София БТ” АД, гр. София,“Стоманени тръби” АД, гр. Септември,“Вега” АД, гр. Плевен,“ЗММ – Якоруда” АД, гр. Якоруда, в   в 15-дневен срок да отстранят непълнотите в представените годишни отчети за 2003 г.

Пълния текст на решенията 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 818 и 829 може да намерите в раздел "Документи".