Установява се изискуемо публично държавно вземане-такса от

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" Димана Ранкова установи изискуемо публично държавно вземане от "Трезор"  АД, гр. София – такса, дължима на основание чл. 27, ал. 1, т. 7 от ЗКФН, във връзка с т. 1.4, б. "б" от Тарифата-приложение към чл. 27, ал. 2 от ЗКФН и чл. 3 от ЗДТ, в размер на 561,39 лева (петстотин шесдесет и един лева и тридесет и девет стотинки), ведно със законната лихва до датата на плащане, съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗКФН.

Пълния текст на решение 849 може да намерите в раздел "Документи".
 

Установява се изискуемо публично държавно вземане-такса от

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" Димана Ранкова установи изискуемо публично държавно вземане от "Булинвест и компания" АД, гр. София – такса, дължима на основание чл. 27, ал. 1, т. 7 от ЗКФН, във връзка с т. 1.4, б. "б" от Тарифата-приложение към чл. 27, ал. 2 от ЗКФН и чл. 3 от ЗДТ, в размер на 1075.00 лева (хиляда седемдесет и пет лева), ведно със законната лихва до датата на плащане, дължима съгласно  чл. 27, ал. 5 от ЗКФН.

Пълния текст на решение 837 може да намерите в раздел "Документи".

Установява се изискуемо публично държавно вземане-такса от

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" Димана Ранкова установи изискуемо публично държавно вземане от "Фикс Плюс- Финансова къща" АД, гр. София – такса, дължима на основание чл. 27, ал. 1, т. 7 от ЗКФН, във връзка с т. 1.4, б. "б" от Тарифата-приложение към чл. 27, ал. 2 от ЗКФН и чл. 3 от ЗДТ, в размер на 603.20 лева (шестотин и три лева и двадесет стотинки), ведно със законната лихва до датата на плащане, дължима съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗКФН.

Пълния текст на решение 838 може да намерите в раздел "Документи".

Установява се изискуемо публично държавно вземане-такса от

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" Димана Ранкова установи изискуемо публично държавно вземане – такса от "Чумерна – 93" АД , дължима на основание чл. 27, ал. 1, т. 7 от ЗКФН във връзка с т. 1.4. б. "а" от Тарифата-приложение към чл. 27, ал. 2 от ЗКФН, в размер на 31.11 (тридесет и един лев и единадесет стотинки) лева, ведно със законната лихва до датата на плащане, дължима на основание чл. 27, ал. 5 от ЗКФН.

Установява се изискуемо публично държавно вземане-такса от

Установява се изискуемо публично държавно вземане-такса от "Целхарт" АД (н), дължима на основание чл. 27, ал. 1, т. 7 от ЗКФН в размер на 166,67 лева, ведно със законната лихва до датата на плащане.