Решения на КФН от заседание на 01.12.2004 г.

1. КФН прие Указания относно тълкуване и прилагане на чл. 195 и следващите от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с правната същност на компенсаторните инструменти и възможността за инвестиране в тях на активите на инвестиционните дружества.

Съглсано приетите указания активите на инвестиционните дружества не могат да бъдат инвестирани в компенсаторни инструменти. По изключение и при определени условия инвестиционните дружества, инвестиращи предимно в акции, могат да закупуват компенсаторни инструменти единствено за целите на приватизацията на акционерни дружества с държавно участие в капитала.

2. КФН наложи принудителна административна мярка спрямо „Фикс Плюс – Финансова къща” АД. Дружеството, чийто лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник бе отнет от КФН, не е уредило отношенията си с клиенти и не е изпълнило изискванията по чл. 68б от ЗППЦК.

3. Комисията отмени решение с което „Топлофикация Враца” ЕАД е вписано като публично дружество в регистъра, воден от КФН.