Задължава се

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" Димана Ранкова задължи "Българска роза Пловдив" АД, гр. Пловдив чрез изпълнителния директор, в срок от три работни дни да изплати дивидентите, гласувани на общи събрания на акционерите  на дружеството, проведени съответно на 10.06.2000 г. и на 30.06.2001 г., на акционера – юридическо лице Розин Инвестмънт Лимитед, Кипър.

Пълния текст на решение 801 може да намерите в раздел "Документи".

Задължава се

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" Димана Ранкова задължи "Източни финанси" ООД, гр. София за следното:
1. При представяне на отчета по чл. 28, ал. 1 от Наредба № 6 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници (Наредба № 6) за месец ноември 2004 г. да внесе в КФН доказателства, че дружеството е привело дейността си в съответствие с изискването на чл. 12, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6;

2. В продължение на три месеца от получаване на решението да представя в КФН на 15 и 30 число на текущия месец: банкови извлечения от сметките на дружеството, справка за касовите наличности, ОКАЛ, счетоводен баланс и ОПР към същите дати, заверени и подписани от представляващия дружеството и от главния счетоводител, от които да е видно, че инвестиционният посредник се е съобразил с разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6.
Пълния текст на решение 800 може да намерите в раздел "Документи".

Задължава се

Задължава се изпълнителния директор и представляващ "Български транспортен холдинг" АД в срок от шест месеца от получаване на настоящото решение да представя ежеседмично в КФН, Управление "Надзор на инвестиционната дейност" в срок до три работни дни след приключване на съответната седмица следната информация:
1. Финансов отчет на дружеството, включващ: Баланс, ОПР, ОПП, ОСК;
2. Оборотна ведомост;
3. Аналитична разшифровка на сметки – "каса", "банка"/ в това число и във валута/;
4. Аналитична разшифровка на сметките, по които се водят притежаваните от дружеството ценни книжа, съгласно водения от дружеството сметкоплан;
5. Аналитична разшифровка на сметките "дебитори" и "кредитори";
6. Справка за възникнали задължения и за вземания на "Български транспортен холдинг" АД в размер над 50 000 лв.;
7. Информация за разпоредителни сделки с дълготрайни материални и нематериални активи на дъщерни дружества на стойност над 50 000 лв. и
8. Информация за възникнали задължения и за вземания на дружествата, дъщерни на "Български транспортен холдинг" АД, на стойност над 50 000 лв.