Решения на КФН от заседание на 24.11.2004 г.

1. Призна придобитата квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Лидия Братанова и Даниела Минкова.

 2. Потвърди проспект за първично публично предлагане на  безналични, непривилигировани акции с право на един глас, право на дивидент, право на ликвидиционен дял и право на обратно изкупуване, издадени от инвестиционно дружество от отворен тип "КД Пеликан" АД. Вписва емисията акции в публичния регистър по чл. 30, ал.1, т.3 и т.4. Вписва дружеството като емитент.
  
  3. Вписва "Интерлоджик – имоти" АД, гр. София, като публично дружество, както  и емисия ценни книжа в размер на 248 390 лв., разпределени в 24 839 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 10 лв. всяка една, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството, в регистъра на публичните дружества и други емитенти.

 4. Прие указания относно прилагане на чл. 176 и следващите от Кодекса за социално осигуряване във връзка с правната същност на компенсаторните инструменти и възможността за инвестиране в тях на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Указанията са публикувани в раздел "Документи" – "Указания и изисквания"

5. Прие указания относно тълкуване и прилагане на чл. 178, ал. 3 и чл. 249 и следващите от глава двадесет и пета във връзка с чл. 178, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване – пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване не могат да придобиват заедно повече от 10 на сто от акциите на един емитент или да придобиват заедно участие, чрез което да определят пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния орган или по друг начин да упражняват решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на емитента. Указанията са публикувани в раздел "Документи" – "Указания и изисквания".