Отписва се емисия облигации, издадена от

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" Димана Ранкова отписа емисия облигации – ISIN: BG2100008023, издадена от "АутоБохемия" АД, гр. София от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор.

Пълния текст на решение 811 може да намерите в раздел "Документи".