Решения на КФН от заседание на 08.12.2004 г.

1. Отнема издаденото разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник на ФБК "Ви Веста" АД, гр. София.

2. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на акции в размер на 50 000 лв. разпределени в 50 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка една, представляващи съдебнорегистрирания капитал на "Доминант Финанс" АД, гр. София.
Вписва посочената емисия в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
Вписва "Доминант Финанс" АД, гр. София като публично дружество в регистъра  на КФН. 

 3. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение  от "Лукойл Юръп Холдингс" Б.В., Холандия, за закупуване на акции на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, гр. Бургас, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник "Райфайзенбанк (България)" ЕАД .

4. Потвърди проспект за първично публично предлагане на 250 000  броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 10  лева и минимална емисионна стойност 40 лв. всяка една, издадени от "Интерлоджик Лизинг" АД, гр. София в резултат на увеличаване капитала на дружеството от 100 000 лв. на 2 600 000 лв., съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството.
Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, във водения от КФН  регистър.
Вписва "Интерлоджик Лизинг" АД като емитент в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
 5. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от "Сереол Холдинг" Б.В., Холандия, за закупуване на акции на "Калиакра" АД, гр. Добрич, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник "Райфайзенбанк (България)" ЕАД.

 6. Прие на второ четене проект на Наредба за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/ или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
    
 7. Прие Практика по прилагане на чл. 129, ал. 5-7 от КСО в случаите на превеждане на осигурителни вноски във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване за лица, които не подлежат на осигуряване в такъв пенсионен фонд. Пълния текст на документа е публикуван  в раздел "Документи" – "Указания и изисквания".
 
 8. Прие на първо четене проект на Методика за ликвидация на щети по застраховка "Гражданска отговорност на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства".

 9. Прие на второ четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции.