В рубриката

Постигнатата доходност от фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за едногодишния период към 30.12.2005 г. се движи между 6,46 % и 10,04 % за професионалните пенсионни фондове, между 6,78 % и 10,34 % за универсалните пенсионни фондове и между 7,04 % и 11,04 % за доброволните пенсионни фондове. При изчисляването на доходността за 2005 г. са използвани стойностите на един дял валидни за 31.12.2004 г. и 30.12.2005 г. Немодифицираната претеглена доходност, изчислена на база относителните дялове на нетните активи на всеки фонд в общата сума от нетни активи на всички фондове от даден вид към 30.12.2005 г., е 8,33% за ППФ, 7,59% за УПФ и 9,00% за ДПФ.

В рубриката

Колебанията в стойностите на един дял във фондовете за периода 01.10.2004 г. – 31.12.2004 г. варират от 0,03136 лв. до 0,07251 лв. в професионалните фондове, от 0,02951 лв. до 0,07939 лв. в универсалните фондове и от 0,02836 лв. до 0,08018 лв. в доброволните пенсионни фондове.
През периода се запази тенденцията на нарастване на стойността на един дял във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. При по-голямата част от фондовете нарастването за месец декември е по-малко в сравнение с нарастването на стойността на един дял през месец ноември. Нарастването на стойността на един дял е показателно за реализираната от тях положителна доходност както за месец декември, така и за целия период от въвеждането на дяловете.
В подрубриката “доходност”  може да намерите информация за постигнатата доходност за едногодишния период към 31.12.2004 г. Същата се движи между 8,87 % и 14,21 % за професионалните пенсионни фондове, между 9,79 % и 13,69 % за универсалните пенсионни фондове и между 9,23 % и 14,36 % за доброволните пенсионни фондове. При изчисляването на доходността за второто полугодие на 2004 г. е използвана стойността на един дял валидна за 01.07.2004 г. и 31.12.2004 г.

В рубриката

Колебанията в стойностите на един дял във фондовете за периода варират от 0,06669 лв. до 0,02026 лв. в професионалните фондове, от 0,07071 лв. до 0,02020 лв. в универсалните фондове и от 0,07420 лв. до 0,02484 лв. в доброволните пенсионни фондове.

През месец ноември се запази тенденцията на нарастване на стойността на един дял във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. За всички фондове, нарастването в стойността на един дял за месец ноември е значително по-голямо в сравнение с нарастването на стойността на един дял през месец октомври. Това нарастване в стойността на един дял се дължи най-вече на повишението в цените на компенсаторните инструменти на капиталовия пазар.