Резултати от проверка на КФН по повод сделка с акции на публичното дружество „Доминант финанс” АД и спазване разпоредбите на чл. 149 от ЗППЦК

Във връзка с получена в Комисията за финансов надзор /КФН/ информация за сключена на 09.11.2005 г., сделка с акции на публичното дружество „Доминант финанс” АД, гр. София, КФН предприе действия по установяване на наличието или липсата на предпоставки за отправяне на търгово предложение по чл. 149 и следващите от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.
КФН извърши проверка по случая и установи следното:

– Купувач по цитираната сделка е Димостенис Йоанис Харакидас, който на блоков сегмент на 09.11.2005 г., закупува 49 990 броя акции /99,98 %/ от капитала на „Доминант финанс” АД. 
– В резултат на сключени на 23.11.2005 г., сделки /14 дни след придобиването на 99,98 % от капитала на  „Доминант финанс” АД/, делът на Димостенис Йоанис Харакидас в капитала на дружеството намалява от 99,98 % на 73,98 %.
– В настоящия случай, в резултат на сключените на 23.11.2005 г. сделки, съгласно чл. 149, ал. 6, във връзка с чл. 149, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, за лицето, което притежава 73,98 % от „Доминант финанс” АД се е породило задължение за отправяне на търгово предложение към останалите акционери на дружеството съгласно чл. 151 от ЗППЦК. С посочения пакет акции, Димостенис Йоанис Харакидас преминава едновременно праг от 1/2 от гласовете в общото събрание на дружеството и праг от 2/3 от гласовете в общото събрание на „Доминант финанс” АД, с оглед, на което предвид чл. 149, ал. 7 от ЗППЦК за него възниква задължението да регистрира само едно търгово предложение.
– Задължението за регистриране на търгово предложение е следвало да бъде изпълнено в 14-дневен срок от придобиването на акциите, с които е преминат прага от 2/3 от гласовете в общото събрание на акционерите на „Доминант финанс” АД, т. е. до 07.12.2005 г. включително, освен ако в същия срок лицето не прехвърли необходимия брой акции, така че да притежава пряко, чрез свързани лица или непряко по чл. 149, ал. 2 от ЗППЦК по – малко от 2/3 от гласовете.
– Към настоящия момент Димостенис Йоанис Харакидас не е регистрирал търгово предложение за закупуване на акции от останалите акционери на „Доминант финанс” АД. Няма данни и за прехвърляне на акции.
– Нарушена е разпоредбата на чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК.