Публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа трябва да представят тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2004 г. в срок да 30 януари 2005 г.

Напомняме на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, които съгласно разпоредбата на чл. 95 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ имат задължение за изготвяне и представяне в Комисията за финансов надзор /КФН/ на тримесечни  отчети, че съгласно решение на заместник-председателя, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” и установената практика по разкриване на периодична информация, същите следва да представят  отчет за четвърто тримесечие на 2004 г.
Пълния текст на съобщението може да изтеглите от ТУК.