Отписва се емисия акции, издадена от

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност, взе решение за отписване на  емисията от 3 930 530 /три милиона деветстотин и тридесет хиляди петстотин и тридесет/ броя обикновени, безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка, на "Алфа Ууд България" АД, гр. Долни Чифлик, вписана в процес на емитиране  в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Пълния текст на решение 17 може да намерите в раздел "Документи".