Предоставя се срок на

    Заместник председателят на КФН, ръководещ Управление “Осигурителен надзор, предостави по искане на "ДЗИ-Пенсионно осигуряване" АД срок за привеждане на активите на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване в съответствие с ограничението за инвестиции в акции съгласно Кодекса за социално осигуряване.
Пълния текст на решения 215, 216 и 217 може да намерите в раздел "Документи".

Предоставя се срок на

Заместник председателят на КФН, ръководещ Управление “Осигурителен надзор, предостави на "ДЗИ – Пенсионно осигуряване" АД срок за привеждане на активите на "ДЗИ-Доброволен пенсионен фонд" и активите на "ДЗИ-Професионален пенсионен фонд"в съответствие с инвестиционните ограничения съэгласно Кодекса за социално осигуряване.
Пълния текст на решения 22, 23 и 24 може да намерите в раздел "Документи".