Извършени проверки в пенсионноосигурителни дружества

В края на 2004 г. и началото на настоящата година служители от Управление  "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор /КФН/ извършиха тематични проверки във връзка със спазването на изискванията на Наредба № 3 на КФН от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество (наредбата).
Проверките бяха осъществени, както в офиси на повечето от пенсионноосигурителните дружества в страната, така и по постъпили жалби и сигнали в КФН. В резултат на упражнения надзор са съставени 8 констативни протокола, констатирани са 60 нарушения на наредбата, за които са съставени 19 акта за установяване на административни нарушения. Актове за установените административни нарушения баха връчени, както на изпълнителни директори представляващи пенсионноосигурителните дружества, така и на осигурителни посредници и служители на дружествата, определени със заповед да приемат заявления за промяна на участие или прехвърляне, които са извършили нарушенията.