Решения на КФН от заседание от 30.03.2005 г.

На заседание от 30.03.2005 г. КФН взе следните решения :

1. Вписва в публичния регистър последваща емисия акции, издадена от „Стопанска и инвестиционна банка” АД („СИБАНК” АД). Емисията е в размер на 2 100 010 обикновени акции с номинална и емисионна стойност 10 лв. всяка.  Издадена е  в резултат на увеличението на капитала на банката.

2. Налага временна забрана на  търгово предложение от „Й. С. Михайлов” ЕООД, гр. Бургас, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Бенч Марк Финанс” АД, гр. София на акции на „Монолит – Стил” АД, гр. Бургас от останалите акционери на дружеството.