Утвърден е технически лихвен процент, който да се прилага при изчисляване на пенсионните резерви

Заместник председателят на КФН, ръководещ Управление “Осигурителен надзор, утвърди технически лихвен процент, който да се прилага при изчисляване на пенсионните резерви

 от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в размер на 3 процента.

Пълния текст на решение 211  може да намерите в раздел "Документи".