Решения от заседание на КФН на 16.09.2004 г.

1. Отнема правото за извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка и поемане на емисии от ценни книжа на “Фико инвест” ООД, гр. Шумен. Дружеството е направило доброволен отказ за намаляване на издадения лиценз.

2. Откри производство за отнемане на разрешението за извършване на дейност като инвестиционен посредник на ФК “Фикс плюс” АД, гр. София.

3. Не потвърждава проспект за вторично публично предлагане на корпоративни необезпечени облигации, емитирани от “ХипоКредит” АД, гр. София.

4. Отмени решение, с което от “Топлофикация Сливен” ЕАД, гр. Сливен е
вписано като публично дружество по искане на Агенция за приватизация .

5. Разгледа коригирания проспект на “Черноморско злато” АД, гр. Поморие, за вторично публично предлагане на емисия корпоративни обезпечени облигации и поиска допълнителна информация от дружеството.

6. Прие на първо четене Кодекс на застраховането, който ще бъде изпратен на браншовите организации за съгласуване и публикуван на интернет страницата, в раздел “Нормативна уредба” – “Проект на нормативни документи”.