Вписана е последваща емисия акции на ЦКБ АД

На свое заседание от 27.12.2004 г. Комисията за финансов надзор взе решение да впише в публичния регистър  последваща емисия акции, издадена от  „Централна Кооперативна Банка” АД. Емисията е в  размер на 16 168 564 броя обикнавени поименни, безналични, сводобно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност от 1 лв. всяка.