Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на управляваните от ПОАД

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на управляваните от ПОАД "ЦКБ – Сила" АД пенсионни фондове – УПФ "ЦКБ – Сила", ППФ "ЦКБ – Сила" и ДПФ "ЦКБ – Сила". Измененията и допълненията са приети с решения на Общото събрание на акционерите на дружеството на основание чл.229, ал.1 от КСО във връзка с §23 от ПЗР на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 на КФН от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество (обн. ДВ, бр.85/2004 г.).
Пълния текст на Решения № 892-УПФ, № 893-ППФ и № 894-ДПФ може да намерите в раздел "Документи".