Потвърден e проспект за вторично публично предлагане на облигации на „Аутобохемия” АД

На заседание от 29.12.2004 г. КФН взе решение за потвърждаване на проспект за вторично публично предлагане на емисия облигации, издадена от „Аутобохемия” АД, гр. София. Емисията е в размер на 2000 броя обикновени, лихвоносни, необезпечени, неконвертируеми облигации с номинална стойност 1000 евро всяка. Срокът до падежа е 60 месеца, с 10 лихвени плащания до падежа.   Лихвата е  плаваща и е в размер на шестмесечен EURIBOR плюс надбавка от 1.75% на годишна база.