Предприети действия във връзка с констатирани различия между номиналната стойност на акциите и размера на капитала на “Ем Джи Елит Холдинг” АД

Във връзка с констатирани различия между номиналната стойност на акциите и размера на капитала на “Ем Джи Елит Холдинг” АД, регистрирани в “Централен депозитар” АД (ЦД) и “Българска фондова борса – София” АД (БФБ) бяха проведени работни срещи в Комисията за финансов надзор (КФН) с представители на ЦД и БФБ, както и с представляващите “Ем Джи Елит Холдинг” АД, за разрешаване на възникналия проблем.
На 03.12.2004 г., “Ем Джи Елит Холдинг” АД нареди на ЦД да изпълни негово решение, придружено от изричното съгласие на мажоритарния му собственик – “Пи Еф Ейч Си” Естаблишмънт, Лихтенщайн, с което всеки 10 стари акции с номинал 0,10 лева се подменят с една нова и номиналът на 1 акция става 1,00 лев. В случаите, когато при замяната размерът на притежаваните акции от един акционер не е число кратно на 10,  броят акции, които той получава се закръглява до цяло число нагоре, а липсващите акции се допълват безвъзмездно от мажоритарния собственик на холдинга.
Към 13.12.2004 г., размерът на регистрирания капитал на “Ем Джи Елит Холдинг” АД в ЦД, БФБ и регистрите на КФН е уеднаквен, съгласно съдебно решение на СГС, № 15 от 04.01.2002 г.
“Ем Джи Елит Холдинг” АД е уведомило БФБ за предприетите действия и е отправило молба за отмяна на решението на Съвета на директорите на БФБ за временно прекратяване на търговията с акции на дружеството.
В Бюлетин №241/14.12.2004 г. на БФБ, е публикувано уведомление за възобновяване на търговията с акции на “Ем Джи Елит Холдинг” АД след отпадане на основанието за временното й прекратяване, а именно – различие в данните относно номиналната стойност на акциите и размера на капитала, налични в БФБ, ЦД и КФН.
За първа дата на търговия се счита 17.12.2004 г.

Комисията за финансов надзор е уверена, че с горепосочените действия са защитени интересите на инвеститорите, като едновременно с това е осигурено спазването на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, нормативните актове по прилагането му и Търговския закон.