Основна цел на регулатора е защитата на правата на инвеститорите и на потребителите на финансови услуги

„Регулаторите не са органите, които могат да създадат търсене и предлагане на капитали. Но те са институциите, които трябва да направят така, че при среща на инвеститорите и на тези, които се нуждаят от капитал, да има увереност, че правата и на едните, и на другите, ще бъдат максимално защитени. Това е основната цел на регулатора и тази защита на правата на инвеститорите и на потребителите на финансови услуги е номер едно за нас.” Това заяви заместник-председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Владимир Савов в приветствието си към участниците в Четвъртата годишна конференция за инвестиции и валутна търговия „INVESTOR Finance Forum”.
 
Комисията за финансов надзор е част от европейската система за финансов надзор на небанковите финансови пазари. Ето защо това, което прави комисията като институция както на европейско, така и на национално ниво, е насочено на първо място към постигането на едни по-прозрачни, по-ефективни, по-дълбоки и по-защитени за инвеститорите и потребителите на финансови услуги пазари, каза още той. КФН участва активно в развитието и в прилагането на стъпките, които бяха приети в Плана за действие за създаване на Съюз на капиталовите пазари, приет наскоро от Европейската комисия (ЕК) – една инициатива, която цели да облекчи достъпа до капиталовите пазари на малките и средни предприятия и да окуражи трансграничното инвестиране в рамките на Европейския съюз (ЕС). Инициатива, която е насочена към задълбочаване, към разширяване и към постигане на по-ликвидни и по-ефективни капиталови пазари, допълни Владимир Савов. 
 
Заместник-председателят на КФН Владимир Савов изрази своята увереност, че участниците и гостите в Четвъртата годишна конференция за инвестиции и валутна търговия ще се срещнат с нови и интересни неща, ще научат за нови решения на финансовите пазари и всички ще обменят полезни мнения. Той поздрави организаторите и пожела традицията за организирането на форума да продължи да се развива и да укрепва не само на национално, но и на регионално ниво, каквито предпоставки за това вече съществуват.

Решения от заседание на КФН на 27.11.2015 г.

На заседанието си на 27.11.2015 г. КФН реши:

1. Потвърждава съгласието си за съобразяване на надзорната си практика с Насоките на ESMA относно алтернативни показатели за финансови резултати ESMA/2015/1415. Насоките на ESMA относно алтернативни показатели за финансови резултати ESMA/2015/1415 можете да намерите тук.
 
2. Приема бюджета на Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ) за 2016 г.
 
3. Прекратява образуваното производство за замяна на банката-депозитар на дружеството „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ.
 
4. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Софарма” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД на акции от капитала на „Медика” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
 
5. Изпраща писмо на „Пи Ар Си” АДСИЦ, гр. София, за отстраняване в 1-месечен срок на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи.
 
6. Изпраща писмо на „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, гр. София, за отстраняване на непълноти и несъответствия.
 
7. Открива производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 118, ал. 1, т. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) спрямо „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД, гр. София.
 
8. Приема на второ четене проект на Наредба за допълнение на Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането (КЗ) и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства.
 
9. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Румъния за намерението на застрахователния брокер „ЗБК Балкан” АД да извършва дейност при условията на правото на установяване на територията на Република Румъния.
 
 
 
 
 

Решения от заседание на КФН на 27.11.2015 г.

На заседанието си на 27.11.2015 г. КФН реши:
1. Потвърждава съгласието си за съобразяване на надзорната си практика с Насоките на ESMA относно алтернативни показатели за финансови резултати ESMA/2015/1415. Насоките на ESMA относно алтернативни показатели за финансови резултати ESMA/2015/1415 можете да намерите тук.
 
2. Приема бюджета на Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ) за 2016 г.
 
3. Прекратява образуваното производство за замяна на банката-депозитар на дружеството „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ.
 
4. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Софарма” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД на акции от капитала на „Медика” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
 
5. Изпраща писмо на „Пи Ар Си” АДСИЦ, гр. София, за отстраняване в 1-месечен срок на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи.
 
6. Изпраща писмо на „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, гр. София, за отстраняване на непълноти и несъответствия.
 
7. Открива производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 118, ал. 1, т. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) спрямо „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД, гр. София.
 
8. Приема на второ четене проект на Наредба за допълнение на Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането (КЗ) и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства.
 
9. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Румъния за намерението на застрахователния брокер „ЗБК Балкан” АД да извършва дейност при условията на правото на установяване на територията на Република Румъния.
 
 
 
 
 

Съобщение във връзка с провеждането на изпит за застрахователен брокер

Комисията за финансов надзор обявява списък на допуснатите кандидати, които да се явяват  на изпита, насрочен за 21.11.2015 г., за придобиване на право за извършване на дейност като застрахователен брокер: 

Заявител
 
Решение на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор” за допускане до изпит
1.  Даниел  Неделчев                      Решение № 897 – ЗБ от 13 ноември 2015 г.
2.  Сабина Владикин Решение № 898 – ЗБ от 13 ноември 2015 г.
3.  Иринея  Ангелова Решение № 908- ЗБ от 16 ноември 2015 г.
4.  Васил Петров Решение № 900 – ЗБ от 13 ноември 2015 г.
5.  Ирина Цветанова Решение № 890 – ЗБ от 11 ноември 2015 г.
6.  Нани Аврейски Решение № 882 – ЗБ от  09 ноември 2015 г.
7.  Нели  Димкин Решение № 876 – ЗБ от 09 ноември 2015 г.
8.  Спаска  Рашкова Решение № 891 – ЗБ от 11 ноември 2015 г.
9. Малинка Николова Решение № 916 – ЗБ от 17 ноември 2015 г.

Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като застрахователен брокер ще се проведе на 21 ноември 2015 г. от 9:00 часа в сградата на Комисията за финансов надзор, ул. „Будапеща” № 16, гр. София.
Регистрацията на кандидатите ще започне от 8:00 часа. Нерегистриралите се до 8:30 часа, няма да бъдат допуснати до изпит.    
Продължителността на изпита ще е 3 /три/ астрономически часа.
 
При явяването  на изпита е необходимо всеки кандидат да  носи:
• документ за самоличност;
• химикал/ки;
 
На изпита може да се използват калкулатори.
Не се допуска използването на други електронно-изчислителни средства.
 
На изпита може да се ползва Кодекса за застраховането.

Решения от заседание на КФН на 16.11.2015 г.

На заседанието си на 16.11.2015 г. КФН реши:

1. Вписва емисия в размер на 59 360 518 (петдесет и девет милиона триста и шестдесет хиляди петстотин и осемнадесет) лева, разпределена в 59 360 518 (петдесет и девет милиона триста и шестдесет хиляди петстотин и осемнадесет) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка и с ISIN код BG1100032140, издадени от „Сирма Груп Холдинг” АД, гр. София, и представляващи регистрирания капитал на дружеството, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН. Вписва „Сирма Груп Холдинг” АД, град София, като публично дружество в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
2. Приема на второ гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
 
3. Одобрява проекта на актуализиран бюджет за административните разходи на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2015 г.
 
4. Отхвърля като неоснователни жалбите на Десислав Тосунов и Божидар Първанов.
 
5. Приема на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 на КФН за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество и го публикува за становища и предложения в 14-дневен срок. Проектът на НИД на Наредба № 3 на КФН за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, както и мотивите към него, можете да намерите тук.
 
6. Определя размера на вноските на застрахователите към Гаранционния фонд по чл. 249, т. 1 и т. 2 от Кодекса за застраховането, както и сроковете и реда за тяхното набиране.  
 
7. Възнамерява да спазва насоките по прилагане на директива 2009/138/ЕО  "Платежоспособност II" на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA). Насоките по прилагане на директива 2009/138/ЕО  "Платежоспособност II" можете да намерите тук.
 
8. Издава разрешение за преобразуване чрез вливане на „ЗАД Виктория” АД, гр. София, в „Дженерали Застраховане” АД, гр. София.
 
9. Приема Обзора на икономическата активност в България – октомври 2015 г.
 

Решения от заседание на КФН на 16.11.2015 г.

На заседанието си на 16.11.2015 г. КФН реши:

1. Вписва емисия в размер на 59 360 518 (петдесет и девет милиона триста и шестдесет хиляди петстотин и осемнадесет) лева, разпределена в 59 360 518 (петдесет и девет милиона триста и шестдесет хиляди петстотин и осемнадесет) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка и с ISIN код BG1100032140, издадени от „Сирма Груп Холдинг” АД, гр. София, и представляващи регистрирания капитал на дружеството, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН. Вписва „Сирма Груп Холдинг” АД, град София, като публично дружество в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
2. Приема на второ гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
 
3. Одобрява проекта на актуализиран бюджет за административните разходи на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2015 г.
 
4. Отхвърля като неоснователни жалбите на Десислав Стефанов Тосунов и Божидар Иванов Първанов.
 
5. Приема на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 на КФН за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество и го публикува за становища и предложения в 14-дневен срок. Проектът на НИД на Наредба № 3 на КФН за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, можете да намерите тук.
 
6. Определя размера на вноските на застрахователите към Гаранционния фонд по чл. 249, т. 1 и т. 2 от Кодекса за застраховането, както и сроковете и реда за тяхното набиране.  
 
7. Възнамерява да спазва насоките по прилагане на директива 2009/138/ЕО  "Платежоспособност II" на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA). Насоките по прилагане на директива 2009/138/ЕО  "Платежоспособност II" можете да намерите тук.
 
8. Издава разрешение за преобразуване чрез вливане на „ЗАД Виктория” АД, гр. София, в „Дженерали Застраховане” АД, гр. София.
 
9. Приема Обзора на икономическата активност в България – октомври 2015 г.
 

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2015 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2015 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 30.09.2015 г.
Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30.09.2015 г. е 4 360 968 души, като нараства спрямо 30.09.2014 г. с 2,38 на сто.
В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30.09.2015 г. са акумулирани нетни активи на стойност 8 873 422  хил.лв. В сравнение с края на деветмесечието на 2014 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 12,72 на сто.
Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през деветмесечието  на 2015 г. възлизат на 128 870 хил.лв. и нарастват с 15,07 на сто в сравнение с отчетените приходи през съответния период на предходната година. Общият нетен финансов резултат на дружествата за деветмесечието  на 2015 г. е в размер на 51 404 хил.лв.
Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2015 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 30.09.2015 г. по пол и възраст може да намерите в раздел "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Данни за застрахователния и презастрахователния пазар към края на третото тримесечие на 2015 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане, животозастрахователните дружества и презастрахователите към края на месец септември на 2015 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани


За месец октомври едно застрахователно дружество от държава членка е нотифицирало КФН за намерението си да извършва застрахователна дейност на територията на България. Към 31 октомври 2015 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 496.      
През месец октомври 18 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 6 са преустановили дейност. Към 31 октомври 2015 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2029.     
През октомври едно застрахователно дружество със седалище на територията на Република България е заявило намерението си да извършва застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 октомври 2015 г. общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 12.       
През месец октомври един застрахователен посредник със седалище на територията на Република България е заявил намерението си да извършва дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на правото на установяване. Към 31 октомври 2015 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 37.       
Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации.

Решения от заседание на КФН на 06.11.2015 г.

На заседанието си на 06.11.2015 г. КФН реши:
 
1. Отнема издадения с Решение № 224-ИП от 22.03.2006 г. лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД, гр. София.
 
2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия в размер на 6 000 000 лв., разпределени в 6 000 бр. обикновени, поименни, безналични, обезпечени, лихвоносни, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 лв. всяка, издадени от „Евролийз груп” ЕАД, гр. София, и вписва горепосочената емисия облигации във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
3. Отказва да потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Нови възможности” АД, гр. София.
 
4. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия в размер на 7 000 000 евро, разпределени в 7 000 бр. обикновени, безналични, обезпечени, свободнопрехвърляеми и лихвоносни облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 евро  всяка, издадени от „Финанс секюрити груп” АД, гр. София, и вписва горепосочената емисия облигации във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.