Основна цел на регулатора е защитата на правата на инвеститорите и на потребителите на финансови услуги

„Регулаторите не са органите, които могат да създадат търсене и предлагане на капитали. Но те са институциите, които трябва да направят така, че при среща на инвеститорите и на тези, които се нуждаят от капитал, да има увереност, че правата и на едните, и на другите, ще бъдат максимално защитени. Това е основната цел на регулатора и тази защита на правата на инвеститорите и на потребителите на финансови услуги е номер едно за нас.” Това заяви заместник-председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Владимир Савов в приветствието си към участниците в Четвъртата годишна конференция за инвестиции и валутна търговия „INVESTOR Finance Forum”.
 
Комисията за финансов надзор е част от европейската система за финансов надзор на небанковите финансови пазари. Ето защо това, което прави комисията като институция както на европейско, така и на национално ниво, е насочено на първо място към постигането на едни по-прозрачни, по-ефективни, по-дълбоки и по-защитени за инвеститорите и потребителите на финансови услуги пазари, каза още той. КФН участва активно в развитието и в прилагането на стъпките, които бяха приети в Плана за действие за създаване на Съюз на капиталовите пазари, приет наскоро от Европейската комисия (ЕК) – една инициатива, която цели да облекчи достъпа до капиталовите пазари на малките и средни предприятия и да окуражи трансграничното инвестиране в рамките на Европейския съюз (ЕС). Инициатива, която е насочена към задълбочаване, към разширяване и към постигане на по-ликвидни и по-ефективни капиталови пазари, допълни Владимир Савов. 
 
Заместник-председателят на КФН Владимир Савов изрази своята увереност, че участниците и гостите в Четвъртата годишна конференция за инвестиции и валутна търговия ще се срещнат с нови и интересни неща, ще научат за нови решения на финансовите пазари и всички ще обменят полезни мнения. Той поздрави организаторите и пожела традицията за организирането на форума да продължи да се развива и да укрепва не само на национално, но и на регионално ниво, каквито предпоставки за това вече съществуват.

Съобщение във връзка с провеждането на изпит за застрахователен брокер

Комисията за финансов надзор обявява списък на допуснатите кандидати, които да се явяват  на изпита, насрочен за 21.11.2015 г., за придобиване на право за извършване на дейност като застрахователен брокер: 

Заявител
 
Решение на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор” за допускане до изпит
1.  Даниел Любомиров Неделчев Решение № 897 – ЗБ от 13 ноември 2015 г.
2.  Сабина Зейнулова Владикин Решение № 898 – ЗБ от 13 ноември 2015 г.
3.  Иринея Иванова Ангелова Решение № 908- ЗБ от 16 ноември 2015 г.
4.  Васил Йорданов Петров Решение № 900 – ЗБ от 13 ноември 2015 г.
5.  Ирина Димитрова Цветанова Решение № 890 – ЗБ от 11 ноември 2015 г.
6.  Нани Александров Аврейски Решение № 882 – ЗБ от  09 ноември 2015 г.
7.  Нели Тодорова Димкин Решение № 876 – ЗБ от 09 ноември 2015 г.
8.  Спаска Рашкова Рашкова Решение № 891 – ЗБ от 11 ноември 2015 г.
9. Малинка Димитрова Николова Решение № 916 – ЗБ от 17 ноември 2015 г.

Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като застрахователен брокер ще се проведе на 21 ноември 2015 г. от 9:00 часа в сградата на Комисията за финансов надзор, ул. „Будапеща” № 16, гр. София.
Регистрацията на кандидатите ще започне от 8:00 часа. Нерегистриралите се до 8:30 часа, няма да бъдат допуснати до изпит.    
Продължителността на изпита ще е 3 /три/ астрономически часа.
 
При явяването  на изпита е необходимо всеки кандидат да  носи:
• документ за самоличност;
• химикал/ки;
 
На изпита може да се използват калкулатори.
Не се допуска използването на други електронно-изчислителни средства.
 
На изпита може да се ползва Кодекса за застраховането.

Съобщение във връзка с провеждането на изпит за застрахователен брокер

Комисията за финансов надзор обявява списък на допуснатите кандидати, които да се явяват  на изпита, насрочен за 21.11.2015 г., за придобиване на право за извършване на дейност като застрахователен брокер:  
 
 
 
Заявител
Решение на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор” за допускане до изпит
1.  Даниел Любомиров Неделчев Решение № 897 – ЗБ от 13 ноември 2015 г.
2.  Сабина Зейнулова Владикин Решение № 898 – ЗБ от 13 ноември 2015 г.
3.  Иринея Иванова Ангелова Решение № 908- ЗБ от 16 ноември 2015 г.
4.  Васил Йорданов Петров Решение № 900 – ЗБ от 13 ноември 2015 г.
5.  Ирина Димитрова Цветанова Решение № 890 – ЗБ от 11 ноември 2015 г.
6.  Нани Александров Аврейски Решение № 882 – ЗБ от  09 ноември 2015г.
7.  Нели Тодорова Димкин Решение № 876 – ЗБ от 09 ноември 2015 г.
8.  Спаска Рашкова Рашкова Решение № 891 – ЗБ от 11 ноември 2015 г.
9. Малинка Димитрова Николова Решение № 916 – ЗБ от 17 ноември 2015 г.


Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като застрахователен брокер ще се проведе на 21 ноември 2015 г. от 9:00 часа в сградата на Комисията за финансов надзор, ул. „Будапеща” № 16, гр. София.
Регистрацията на кандидатите ще започне от 8:00 часа. Нерегистриралите се до 8:30 часа, няма да бъдат допуснати до изпит.    
Продължителността на изпита ще е 3 /три/ астрономически часа.
 
При явяването  на изпита е необходимо всеки кандидат да  носи:
• документ за самоличност;
• химикал/ки;
 
На изпита може да се използват калкулатори.
Не се допуска използването на други електронно-изчислителни средства.
 
На изпита може да се ползва Кодекса за застраховането.

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2015 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2015 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 30.09.2015 г.
Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30.09.2015 г. е 4 360 968 души, като нараства спрямо 30.09.2014 г. с 2,38 на сто.
В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30.09.2015 г. са акумулирани нетни активи на стойност 8 873 422  хил.лв. В сравнение с края на деветмесечието на 2014 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 12,72 на сто.
Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през деветмесечието  на 2015 г. възлизат на 128 872 хил.лв. и нарастват с 15,07 на сто в сравнение с отчетените приходи през съответния период на предходната година. Общият нетен финансов резултат на дружествата за деветмесечието  на 2015 г. е в размер на 51 406 хил.лв.
Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2015 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 30.09.2015 г. по пол и възраст може да намерите в раздел "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Данни за застрахователния и презастрахователния пазар към края на третото тримесечие на 2015 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане, животозастрахователните дружества и презастрахователите към края на месец септември на 2015 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

За месец октомври едно застрахователно дружество от държава членка е нотифицирало КФН за намерението си да извършва застрахователна дейност на територията на България. Към 31 октомври 2015 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 496.      
През месец октомври 18 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 6 са преустановили дейност. Към 31 октомври 2015 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2029.     
През октомври едно застрахователно дружество със седалище на територията на Република България е заявило намерението си да извършва застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 октомври 2015 г. общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 12.       
През месец октомври един застрахователен посредник със седалище на територията на Република България е заявил намерението си да извършва дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на правото на установяване. Към 31 октомври 2015 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 37.       
Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации.

Съобщение във връзка с провеждането на изпит за застрахователен брокер

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на свое заседание, проведено на 21.07.2015 г., е взето решение за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането. Определени са две дати, на които ще се проведат изпити, а именно – 22.08.2015 г. и 21.11.2015 г.

Кандидатите, които имат желание да се явят на изпита, който ще се проведе на 22.08.2015 г., в срок до 14.08.2015 г., могат да подадат „Заявление за допускане до изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от КЗ”, заедно с приложенията по чл. 3, ал. 2 от Наредба 28 на КФН, в „Деловодство” на Комисията за финансов надзор.   Срокът за подаване на заявление за изпита, който ще се проведе на 21.11.2015 г. е до 13.11.2015 г.

Заявлението за допускане до изпит е по образец, утвърден от заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор” и е публикувано на официалната страница на Комисията за финансов надзор – http://www.fsc.bg/ в рубриката „Административни документи”, раздел „Форми и образци”, подраздел „Застрахователен пазар” – позиция 21: „Заявление за допускане до изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането”.

Конспектът и редът за провеждане на изпита за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането, са оповестени  на официалната страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за застрахователни брокери”.

 За допускане до изпит за застрахователен брокер се заплаща такса в размер на 450.00 лева, съгласно чл. 1, ал. 4, т. 10 на Раздел I „Такси за издаване на лицензи, разрешения и лицензи” от Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор по Закона за Комисията за финансов надзор, приета с Постановление № 126 от 10 май 2011 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор.

При подаване на заявлението за разглеждане на документите се дължи такса в размер 30 на сто от таксата за издаване на съответния акт, а именно: 135.00 лева.След издаване на акта заявителят следва да заплати остатъка от дължимата такса, който е в размер на 315.00 лева, съгласно чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 1 ал. 4, т. 10 на Раздел І „Такси за издаване на лицензи, разрешения и лицензи” от Тарифата.

При подаване на заявлението за допускане до изпит е необходимо да се представи копие от платежния документ, удостоверяващ извършеното плащане.

Дължимата такса може да бъде заплатена по сметка на Комисията за финансов надзор:

IBAN: BG 95 BNBG 9661 3000 1415 01

BIC на БНБ-ЦУ: BNBGBGSD 

В случаите на оттегляне на заявлението, както и при постановяване на отказ от компетентния орган, заявителят дължи само 30 на сто от таксата за издаване на съответния акт и първоначално внесената от заявителя такса не се възстановява, съгласно чл. 5, ал. 3 от Тарифата.