Предстоящи промени във формата на подаваните сделки съгласно чл. 26 от MiFIR

Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) възнамерява да извърши промяна във формата на подаваните сделки. Планираната от ЕОЦКП, промяна се състои в актуализация на XML схемата, използвана за докладване на данни за транзакции, както и инструкциите за докладване и правилата за валидиране.
ЕОЦКП все още не е определил дата за промените, но вече има публикувана техническа спецификация и документация във връзка с предстоящата промяна, която може да бъде намерена  на следния линк: https://www.esma.europa.eu/policy-rules/mifid-ii-and-mifir/mifir-reporting-instructions

Размерът на вноската във Фонда за незастраховани МПС към Гаранционния фонд става 10.50 лв. за всяко застраховано моторно превозно средство по „Гражданска отговорност” на автомобилистите

На днешното си заседание, 24.01.2019 г., КФН, по предложение на Съвета на Гаранционния фонд, взе решение за определяне на размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка  „Гражданска отговорност” на автомобилистите (ГО) към Фонда за незастраховани МПС в Гаранционния фонд на 10.50 лв. за всяко застраховано моторно превозно средство (МПС).  Със същото решение КФН определи и размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз по чл. 461, т. 2 от КЗ, на 0.15 лв. за всяко място, без мястото на водача в превозните средства.
Досега вноската към Фонда за незастраховани МПС беше 10 лв. за всяко застраховано МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и 0.15 лв. за всяко място в превозно средство за обществен превоз за застраховка „Злополука“ на пътниците в обществения транспорт. Увеличението е с 0.50 лв. за всяко застраховано МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“, а при застраховка „Злополука“ няма промени.
На 20.12.2018 г. КФН публикува  проекта на решението на интернет страницата си, като отделни съобщения бяха изпратени до представителните асоциации на застрахователите, застрахователи, които не членуват в представителните организации, Гаранционният фонд и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи. На всички заинтересовани лица бе даден срок от един месец, изтекъл на 21.01.2019 г., за представяне на писмени предложения и възражения по проекта на решение. В този срок в КФН не са постъпили предложения и възражения и не са предоставени други доказателства.
Гаранционният фонд управлява два фонда – Фонд за незастраховани МПС и Обезпечителен фонд. Фондът за незастраховани МПС изплаща обезщетения при щети от неидентифицирано МПС или, ако водачът е без ГО, а Обезпечителният фонд изплаща щети на лицата при застраховател в несъстоятелност.
Вноската в Гаранционния фонд към Обезпечителния фонд към ГФ не се променя. Тя е определена в Кодекса за застраховането в размер на 1.50 лв. за всяко МПС с валидна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и 0.20 лв. за всяко място на пътниците в средствата за обществен транспорт,  за което е сключена задължителна застраховка „Злополука” на пътниците за съответната година.
Общо вноската към Гаранционния фонд на всяка едно застраховано МПС по ГО става 12.00 лв. , които се разпределят във въпросните два фонда.
Взетото днес решение подлежи на изпълнение от момента на съобщаването му.

Данни за застрахователния пазар към 30.11.2018 г.

Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец ноември 2018 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, "Застрахователен пазар" – "Общо застраховане" – 2018 и "Животозастраховане" – 2018 г.

Данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 31.12.2018 г.

Представените данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 31.12.2018 г. са публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Общо Застраховане“ „2018“. Данните се отнасят единствено за застрахователните договори, които не са сключени при извършване на дейност от застрахователите при правото на установяване или при условията на свобода на предоставяне на услуги.

Данни за максималния размер на техническата лихва

На основание чл. 86, ал. 11 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд, Комисията за финансов надзор публикува максимален размер на техническата лихва за изчисление на премиите и резервите за периода от 1-ви януари 2019 г. до 31-ви март 2019 г. Данни за максималния размер на техническата лихва може да намерите в раздел „Статистика”, ”Застрахователен пазар”, „Животозастраховане“.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани

     За месец декември 2018 г. в Комисията за финансов надзор (КФН) са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 3 застрахователни дружества от държави членки да извършват застрахователна дейност на територията на България. Към 31 декември 2018 г. застрахователите от държави членки, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 631.
     През месец декември в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 14 нови застрахователни посредници от държави членки да извършват дейност в България, както и за 2 застрахователни посредници, които са преустановили извършването на дейност. Към 31 декември 2018 г. застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2480.
     През месец декември КФН е изпратила уведомление до компетентен орган на държава членка на ЕС за намерението на 1 застрахователно дружество със седалище в Република България да извършва дейност на нейна територия. Към 31 декември 2018 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 16.  
    През месец декември КФН не е изпращала уведомления до компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на застрахователни посредници със седалище в Република България да извършват дейност на тяхна територия. Към 31 декември 2018 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 41.         
     Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Покана за подаване на заявления за включване в списъците с регистрирани одитори

П О К А Н А 
за подаване на заявления
за включване в списъците с регистрирани одитори, външни независими експерти за извършване на оценка на активи, външни независими експерти за извършване на оценка на системата за управление и отговорни актюери за извършване на актюерска проверка

Съгласно чл. 344, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) Комисията за финансов надзор (КФН) може да назначи за сметка на дружество за допълнително социално осигуряване:
 • регистриран одитор;
 • външен независим експерт за извършването на оценка на активи на фонд за допълнително социално осигуряване и/или на дружеството за допълнително социално осигуряване;
 • външен независим експерт за извършване на оценка на системата за управление на дружеството или на отделни нейни функции;
 • актюер с призната правоспособност за извършване на актюерска проверка.
За назначаването на посочените лица КФН води:
– списък с регистрирани одитори;
– списък с външни независими експерти за извършването на оценка на активи;
– списък с външни независими експерти за извършване на оценка на системата за управление;
– списък с отговорни актюери за извършване на актюерска проверка.
Във връзка с това на основание § 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 64 от 29.11.2018 г. за изискванията към лицата по чл. 344, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване и реда и начина за назначаването им КФН отправя покана до всички лица, които желаят да бъдат включени в посочените списъци, да подадат заявления за това.
 
            За включване в списъците заявителите трябва да отговарят на приложимите общи изисквания по т. I. и на съответните специфични изисквания по т. II.
I. Общи изисквания
1. Когато заявителят е физическо лице, трябва да отговаря на следните общи изисквания:
1.1. да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
1.2. да не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност и да упражнява съответната професия или дейност;
1.3. през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
1.4. да не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност и да не е невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник;
1.5. през последните три години преди акта на съответния компетентен орган да не е било член на управителен или контролен орган, неограничено отговорен съдружник или прокурист в дружество, на което е бил отнет лиценз за извършване на дейност, подлежаща на лицензионен режим, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на дружеството, както и ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по съответния ред;
1.6. да не е било освобождавано от управителен или от контролен орган на търговско дружество или като прокурист въз основа на приложена принудителна административна мярка освен в случаите, когато актът на компетентния орган е бил отменен по съответния ред;
1.7. да не са му налагани с влезли в сила наказателни постановления административни наказания през последните три години за извършено грубо нарушение или за системни нарушения на КСО, на другите закони, регламентиращи финансовия сектор, и на актовете по прилагането им, на съответното законодателство на друга държава членка или на пряко приложимото право на Европейския съюз, регулиращо финансовия сектор.
2. Когато заявителят е одиторско дружество, което кандидатства за включване в списъка с регистрирани одитори, трябва:
2.1. да отговаря на изискванията по т. 1.3. – 1.7.;
2.2. в него да упражнява одиторска професия поне един регистриран одитор, който отговаря на изискванията по т. 1.1. – 1.7.
 
II. Специфични изисквания
 1. Изисквания за включване в списъка с регистрирани одитори:

  1.  Когато заявителят е физическо лице, трябва:
а) да има поне пет години професионален опит като регистриран одитор в одита на предприятия от финансовия сектор;
б) да не е с отнемана правоспособност като одитор в Република България или в друга държава членка;
в) да не му е налагана с влязло в сила решение дисциплинарна мярка по чл. 40, ал. 3, т. 5 или 6 от Закона за независимия финансов одит;
г) спрямо него да не е прилагана с влязло в сила решение надзорна мярка по чл. 89, ал. 2, т. 5 – 8 от Закона за независимия финансов одит.
 1.  Когато заявителят е одиторско дружество, трябва:
а) да отговаря на изискванията по т. 1.1.;
б) в него да упражнява одиторска професия поне един регистриран одитор – физическо лице, който отговаря на изискванията по т. 1.1.
 1. Изисквания за включване в списъка с външни независими експерти за извършването на оценка на активи:
Заявителят трябва да:
2.1. има право да упражнява професията на независим оценител в Република България съгласно Закона за независимите оценители;
2.2. има поне пет години професионален опит като независим оценител;
2.3. не е с отнемана правоспособност на независим оценител;
2.4. не е извършвал нарушения на чл. 17, ал. 2, чл. 18, т. 1 – 3 и 7 и чл. 21 от Закона за независимите оценители през последните три години преди датата на подаване на заявлението за включване в списъка.
 1. Изисквания за включване в списъка с външни независими експерти за извършване на оценка на системата за управление:
Заявителят трябва да:
3.1. има призната професионална квалификация на вътрешен одитор (квалификацията, удостоверена със сертификатите Certified Internal Auditor (CIA) или Certified Government Auditing Professional (CGAP), издадени от Institute of internal auditors, или със сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите);
3.2. има поне пет години професионален опит във вътрешния одит в предприятия от финансовия сектор или в публичния сектор;
3.3. да не е с отменян сертификат за признаване на професионална квалификация като вътрешен одитор;
3.4. не му е налагано наказание с влязло в сила наказателно постановление за нарушение на чл. 40, ал. 1 или 4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
 1. Изисквания за включване в списъка с отговорни актюери за извършване на актюерска проверка:
Заявителят трябва да:
4.1. притежава призната от КФН правоспособност на отговорен актюер в областта на допълнителното пенсионно осигуряване;
4.2. има поне пет години професионален опит като отговорен актюер;
4.3. не е с отнемана правоспособност.
 
            III. Подаване на документи за включване в списъците
Лицето, кандидатстващо за включване в съответния списък, подава заявление, съдържащо данни за контакт с него, в т.ч. електронна поща и телефон, към което се прилагат:
1. за физическите лица:
1.1. документ за признатата правоспособност, съответно за придобитата професионална квалификация, когато е издаден от орган или организация извън Република България;
1.2.  автобиография, подписана от заявителя, в която се посочват конкретни и точни данни за професионалния опит на лицето, включително съответния период;
1.3.  документи, удостоверяващи професионалния опит;
1.4.  документ, удостоверяващ обстоятелството по т. I, т. 1.1. – за лице, което не е български гражданин;
1.5.  декларация за съответните обстоятелства по т. II, т. 1.1., букви "б" – "г", т. II, т. 2.3. и т. 2.4. или т. II, т. 3.3. и т. 3.4., както и по т. I, т. 1.2. – т. 1.7.;
2. за одиторските дружества:
2.1. декларация за обстоятелствата по т. II, т. 1.1., букви "б" – "г" и т. I, т. 2.1. и 2.2.;
2.2. съответните документи по т. 1 за поне един регистриран одитор – физическо лице, упражняващ професията си в одиторското дружество.
 
Заявленията и приложените към тях документи се подават по някой от следните начини:
– в деловодството на КФН на адрес гр. София, ул. „Будапеща“ № 16, включително чрез лицензиран пощенски оператор, като заявленията, автобиографиите, декларациите и документите по т. III, т. 1.4. се представят в оригинал, а останалите документи – като копия, заверени с надпис „Вярно с оригинала“ и с подпис от заявителя;
– по електронна поща на адрес delovodstvo@fsc.bg, като всички документи се подписват с квалифициран електронен подпис.
 
Заявленията и приложените към тях документи се подават в срок до 24.01.2019 г. включително.
 
Комисията за финансов надзор обработва предоставените от заявителите лични данни при спазване на приложимите нормативни изисквания за изпълнение на своите правомощия. Допълнителна информация по този въпрос можете да получите на www.fsc.bg, в рубрика „За потребителя“/„Политика за защита на личните данни“.
 

Годишни справки и отчети на застрахователните брокери

Пакетът от справки, отчети приложения във връзка с представянето в Комисията за финансов надзор на годишните отчети от застрахователните брокери към 31.12.2018 г., на основание чл. 311, ал. 3, т. 1, във връзка с ал. 4 от Кодекса за застраховането, е обновен.
Във връзка с горното, попълването на горепосочените справки и отчети, и подаването им през електронния портал на КФН, трябва да започне след изтеглянето на задължителния актуализиран формат (версия 31.12.2018,), публикуван на интернет страницата на КФН на адрес:
www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”.

ВАЖНО:
Прикачените файлове трябва да отговарят на следните условия:
● Базовият файл, съдържащ пакет от справки съгласно Приложения 2.1-2.8 и 3.1-3.4 с основна информация трябва да бъде във формат .xls (Microsoft Excel 2003);
● Съдържанието на базовия файл с основна информация трябва да бъде попълнено съгласно утвърдените от Комисията за финансов надзор образци, спазвайки всички правила за валидност на данните (тези правила не са част от настоящата инструкция и могат да бъдат свалени от страницата на Комисията за финансов надзор);
● Името на базовия файл с основна информация трябва да бъде формирано според определените от Комисията за финансов надзор правила;
● Приложение № 1 се попълва по приложения образец, съдържащ се в пакета от справки, информацията трябва да бъде във формат .xls;
● Файловете трябва да бъдат подписани с универсален електронен подпис във формат p7m или p7s (PKCS#7), като при подписването НЕ трябва да бъде използвано криптиране;
● Подписът на файловете трябва да принадлежи на същия служител, който е влязъл в системата.