Размерът на вноската във Фонда за незастраховани МПС към Гаранционния фонд става 10.50 лв. за всяко застраховано моторно превозно средство по „Гражданска отговорност” на автомобилистите

На днешното си заседание, 24.01.2019 г., КФН, по предложение на Съвета на Гаранционния фонд, взе решение за определяне на размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка  „Гражданска отговорност” на автомобилистите (ГО) към Фонда за незастраховани МПС в Гаранционния фонд на 10.50 лв. за всяко застраховано моторно превозно средство (МПС).  Със същото решение КФН определи и размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз по чл. 461, т. 2 от КЗ, на 0.15 лв. за всяко място, без мястото на водача в превозните средства.
Досега вноската към Фонда за незастраховани МПС беше 10 лв. за всяко застраховано МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и 0.15 лв. за всяко място в превозно средство за обществен превоз за застраховка „Злополука“ на пътниците в обществения транспорт. Увеличението е с 0.50 лв. за всяко застраховано МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“, а при застраховка „Злополука“ няма промени.
На 20.12.2018 г. КФН публикува  проекта на решението на интернет страницата си, като отделни съобщения бяха изпратени до представителните асоциации на застрахователите, застрахователи, които не членуват в представителните организации, Гаранционният фонд и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи. На всички заинтересовани лица бе даден срок от един месец, изтекъл на 21.01.2019 г., за представяне на писмени предложения и възражения по проекта на решение. В този срок в КФН не са постъпили предложения и възражения и не са предоставени други доказателства.
Гаранционният фонд управлява два фонда – Фонд за незастраховани МПС и Обезпечителен фонд. Фондът за незастраховани МПС изплаща обезщетения при щети от неидентифицирано МПС или, ако водачът е без ГО, а Обезпечителният фонд изплаща щети на лицата при застраховател в несъстоятелност.
Вноската в Гаранционния фонд към Обезпечителния фонд към ГФ не се променя. Тя е определена в Кодекса за застраховането в размер на 1.50 лв. за всяко МПС с валидна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и 0.20 лв. за всяко място на пътниците в средствата за обществен транспорт,  за което е сключена задължителна застраховка „Злополука” на пътниците за съответната година.
Общо вноската към Гаранционния фонд на всяка едно застраховано МПС по ГО става 12.00 лв. , които се разпределят във въпросните два фонда.
Взетото днес решение подлежи на изпълнение от момента на съобщаването му.

Размерът на вноската във Фонда за незастраховани МПС към Гаранционния фонд става 10.50 лв. за всяко застраховано моторно превозно средство по „Гражданска отговорност” на автомобилистите


На днешното си заседание, 24.01.2019 г., КФН, по предложение на Съвета на Гаранционния фонд, взе решение за определяне на размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка  „Гражданска отговорност” на автомобилистите (ГО) към Фонда за незастраховани МПС в Гаранционния фонд на 10.50 лв. за всяко застраховано моторно превозно средство (МПС).  Със същото решение КФН определи и размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз по чл. 461, т. 2 от КЗ, на 0.15 лв. за всяко място, без мястото на водача в превозните средства.
Досега вноската към Фонда за незастраховани МПС беше 10 лв. за всяко застраховано МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и 0.15 лв. за всяко място в превозно средство за обществен превоз за застраховка „Злополука“ на пътниците в обществения транспорт. Увеличението е с 0.50 лв. за всяко застраховано МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“, а при застраховка „Злополука“ няма промени.
На 20.12.2018 г. КФН публикува  проекта на решението на интернет страницата си, като отделни съобщения бяха изпратени до представителните асоциации на застрахователите, застрахователи, които не членуват в представителните организации, Гаранционният фонд и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи. На всички заинтересовани лица бе даден срок от един месец, изтекъл на 21.01.2019 г., за представяне на писмени предложения и възражения по проекта на решение. В този срок в КФН не са постъпили предложения и възражения и не са предоставени други доказателства.
Гаранционният фонд управлява два фонда – Фонд за незастраховани МПС и Обезпечителен фонд. Фондът за незастраховани МПС изплаща обезщетения при щети от неидентифицирано МПС или, ако водачът е без ГО, а Обезпечителният фонд изплаща щети на лицата при застраховател в несъстоятелност.
Вноската в Гаранционния фонд към Обезпечителния фонд към ГФ не се променя. Тя е определена в Кодекса за застраховането в размер на 1.50 лв. за всяко МПС с валидна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и 0.20 лв. за всяко място на пътниците в средствата за обществен транспорт,  за което е сключена задължителна застраховка „Злополука” на пътниците за съответната година.
Общо вноската към Гаранционния фонд на всяка едно застраховано МПС по ГО става 12.00 лв. , които се разпределят във въпросните два фонда.
Взетото днес решение подлежи на изпълнение от момента на съобщаването му.