Данни за застрахователния пазар към 31.03.2019 г.

    Предоставените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане и презастрахователите съгласно Наредба № 53 от 23.12.2016 г. към края на първото тримесечие на 2019 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Застрахователен пазар” „Статистика” – 2019.

Комисията за финансов надзор и назначена работна група от експерти възобнови работата си по системата „бонус-малус“

Комисията за финансов надзор ( КФН) продължава работата си по създаването на система „бонус-малус“. Системата е за единни изисквания за коригирането на застрахователната премия, в зависимост от поведението на водача на моторното превозно средство, покрито от застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, по чл. 490, ал. 5 от Кодекса за застраховането.
„Бонус-малус“ е система, която персонализира премията, платена от застраховащия/потребителя, като взима предвид поведението на пътя и историята на претенциите. Основната идея, която стои зад „бонус-малус“, е да се възползват „ДОБРОНАМЕРЕНИТЕ“ шофьори от премийни отстъпки и в същото време да се наказват „ВИСОКО РИСКОВИТЕ“ с повишаване на премиите. Експертите в работната група работят с убеждението, че това ще бъде стимул за отговорно поведение на пътя, което впоследствие ще допринесе за намаляването на броя на пътно-транспортните произшествия (ПТП).
Крайната и най-съществена цел на системата „бонус-малус“ е да коригира в дългосрочен план поведението на участниците на пътя и да възпита във водачите на автомобили чувство за отговорност. Като резултат ще се подобри пътната безопасност и респективно целта е намаляване на броя на смъртните случаи и телесните наранявания. Фокусът на системата „бонус-малус“ поставя акцент върху пряката връзка между поведението на пътя и риска от причиняване на вреди от собственика/водача на автомобила.
На база на предложенията на международен консултант вече е сформирана нова работна група, която включва експерти от КФН, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Създаденият експертен екип ще разработи няколко варианта за система, като целта е всеки един от тях да е максимално рационален и прагматичен и да отчита в най-голяма степен нормалната житейска ситуация, свързана с управлението и използването на моторното-превозно средство (МПС). Вариантите ще бъдат представени и предложени за обществено обсъждане на гражданите, водачите и собствениците на моторни транспортни средства, както и на всички заинтересовани страни – правителствени, неправителствени организации и застрахователи.
Работната група по системата „бонус-малус“ ще разработи вариантите в рамките на няколко месеца и ще има готовност да ги представи за обсъждане през есента на 2019 г.

Решение от заседание на КФН на 23.05.2019 г.

На заседанието си на 23.05.2019 г. КФН реши:

 
Издава лиценз на „Финанс асистанс мениджмънт” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа във вземания (секюритизация на вземания).
Потвърждава проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка. Акциите ще бъдат издадени от „Финанс асистанс мениджмънт“ АДСИЦ, гр. София, в резултат на първоначално увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията.

Становище по повод отвореното писмо от близките на загиналите в катастрофата край град Своге


По повод на постъпило в Комисията за финансов надзор (КФН) отворено писмо от близките на загиналите в катастрофата край гр. Своге през 2018 г., приоритетно отговаряме на първо място към близките на загиналите и на второ на широката общественост чрез медиите за мерките, които Комисията предприе, както и за резултатите от тях.
Към настоящия момент в КФН са постъпили 6 жалби от наследници на общо 7 от загиналите лица при пътния инцидент край гр. Своге.
По отношение на две от жалбите спрямо застрахователното дружество „ ЗД Бул Инс“ АД са приложени принудителни административни мерки (ПАМ) да изплатят обезщетения по сключената от тях застраховка „Злополука“ на пътниците в средствата за общински превоз. Минималната сума за изплащане по тази застраховка според Кодекса за застраховането е 50 000 лв. за всеки пътник.
Изплащането на сумата от 10 лв. обезщетение за пътник в катастрофиралото превозно средство е противозаконно, защото законът изрично е предвидил минимална сума от 50 000 лв. за всеки пътник.
Проверката на КФН установи, че при завеждане на претенциите на наследниците пред „ЗД Бул Инс“ АД заедно с писменото искане са представени констативен протокол за пътно-транспортното произшествие (ПТП), препис – извлечение от акт за смърт; удостоверение за наследници; справка от Информационен център към Гаранционния фонд (ГФ) и удостоверение за банкова сметка. Относно документ, който да доказва, че пострадалите са били пътници, трябва да се посочи, че в констативния протокол за ПТП се съдържа подробен списък на пътниците в автобуса. В тази връзка документите, представени заедно със завеждане на претенциите напълно установяват основанието за изплащане на застрахователното обезщетение.
„ЗД Бул Инс“ АД с писмо с изх. № НЦ-7969 от 09.11.2018 г. е поискало от Национална следствена служба (НСС) отговор на следните въпроси: дали е установено наличието на алкохол и упойващи вещества в кръвта на водача на автобуса, дали за автобуса има издаден лиценз – Удостоверение на пътно превозно средство за обществен превоз на пътници и дали са изпълнени изискванията за случаен превоз на пътници.
Съгласно чл. 106, ал. 5 от Кодекса за застраховането (КЗ) не се допуска изискване на доказателства, за които може да се направи разумна преценка, че нямат съществено значение за установяването  на основанието и размера на претенцията и целят необосновано забавяне и удължаване на процедурата по уреждането й. Поисканите от НСС документи нямат пряко отношение за установяване на основанието на претенциите, а биха имали значение единствено за възникването на правото на регрес на застрахователя. Ето защо освен неморално е и незаконно да се отказва изплащането на застрахователно обезщетение поради това, че НСС не е отговорила на запитването, а представените документи са установили основанието на претенциите.
Освен изведените по-горе доводи и с оглед значимите обществени отношения, които защитава задължителната застраховка „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз, изключените от покритие рискове са детайлно уредени в чл. 475 от КЗ. Събитието, за което са заведени претенциите не попада в хипотезата на нито едно от изброените изключения. Недопустимо е разширяване на законоустановените изключени от покритие рискове, защото обратното би обезсмислило целта й, а именно да обезщети най-ценното – живота, здравето и телесната цялост на пътниците в средствата за обществен превоз.
Наложените от Комисията за финансов надзор на „ЗД Бул Инс“ АД принудително административни мерки са обжалвани от застрахователното дружество пред административния съд, София Област, като застрахователят е поискал съдът да спре предварителното изпълнение на мерките.
По останалите 4 жалби са открити производства за прилагане на принудително административни мерки, като предстои да бъдат издадени решения в рамките на следващата седмица.
Комисията предприе и ще продължава да предприема необходимите мерки в рамките на законовите си правомощия, за да защити интересите на потребители на застрахователни услуги.
 
 
 
 

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2019 г.

    Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2019 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 31.03.2019 г.
    Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.03.2019 г. е 4 694 444 души, като нараства спрямо 31.03.2018 г. с 1,68 на сто.
    В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.03.2019 г. са акумулирани нетни активи на стойност 14 078 888 хил.лв. В сравнение с края на първото тримесечие на 2018 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 10,01 на сто.
    Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за първото тримесечие на 2019 г. възлизат на 49 690 хил.лв. и се увеличават с 4,35 на сто в сравнение с отчетените приходи за първото тримесечие на 2018 г. Нетният финансов резултат на дружествата към 31.03.2019 г. е в размер на 16 750 хил.лв.
    Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2019 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.03.2019 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Поднадзорни лица / Статистика / Осигурителен пазар / Статистика и анализи.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани

За месец април 2019 г. в Комисията за финансов надзор (КФН) са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 3 застрахователни дружества от държави членки да извършват застрахователна дейност на територията на България, както и за 6 застрахователни дружества, които са преустановили извършването на дейност. Към 30 април 2019 г. застрахователите от държави членки, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 643.

През месец април в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 16 нови застрахователни посредници от държави членки да извършват дейност в България, както и за 26 застрахователни посредници, които са преустановили извършването на дейност. Към 30 април 2019 г. застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са 2535.

През месец април КФН не е изпращала уведомления до компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на застрахователни дружества със седалище в Република България да извършват дейност на тяхна територия. Към 30 април 2019 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 16.

През месец април КФН не е изпращала уведомления до компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на застрахователни посредници със седалище в Република България да извършват дейност на тяхна територия. Към 30 април 2019 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 44.  
 
Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

ANNOUNCEMENT TO CLIENTS OF MATADOR PRIME Ltd.

We would like to inform you that insolvency proceedings have been opened for Matador Prime Ltd. by a decision of March 19, 2019 of the Sofia City Court in a commercial case No. 103 of 2019, entered in the Commercial Register on March 19, 2019. With the same decision, Alexander Kostadinov was appointed as a temporary assignee of "Matador Prime" Ltd.
            Pursuant to Bulgarian Law on Commerce, the creditors of "Matador Prime" Ltd. shall file their claims in writing before the insolvency court not later than three months after the entry in the Commercial register of the decision for opening of the insolvency proceedings –   not later than 19th of June 2019.
            The assignee of Matador Prime Ltd. draws up a list of accepted filled claims in the order of their receipt with a note of the creditor, the amount and the ground of the claim, the privileges and the collateral, the date of the filing. The assignee also draws up a list of the claims officially accepted by him and a list of rejected claims. Clients’ claims of the investment intermediary shall be deemed to have been filed and shall be entered officially by the assignee in the list of accepted claims, in accordance with Article 77b, par. 6 of LPOS /Law on the Public Offering of Securities/.
            The assignee submits for announcement in the Commercial Register the abovementioned lists and the financial statements immediately after their drawing up and leaves them at the disposal of the creditors and the debtor in the office of the court.
            The debtor or creditor may make a written objection to the court, with a copy to the assignee, against accepted or rejected by the assignee claim, within 7 days of their announcement in the Commercial Register. If the deadline is exceeded, it is impossible to subsequently challenge the lists of the creditor concerned except in the cases of Article 694 of the Law on Commerce.
            Where there are no objections to the lists, the court shall approve the list of accepted and officially еntered claims in a closed session. In the event of objections to the lists, the court shall rule on them after consideration of the objections.
            The court examines the objections raised in open court by given notice to attend to the assignee, the debtor, the creditor whose acceptance or rejection of the claim is contested, as well as the creditor that had made the objection. When it finds the objections as valid, the court approves the list after making the relevant amendment. Otherwise, the court leaves the objections without respect. The order of the court to approve the list is announced in the Commercial Register. The orders of the court are not subject to appeal.
            In the insolvency proceedings as accepted is considered a claim, which is included in the approved by the court list for the accepted claims with the exception of claim under Art. 694 of the Law on Commerce.
            The procedure for filling claims in the insolvency proceedings is governed by Articles 685-695 of the Bulgarian Law on Commerce.
            The creditors of Matador Prime Ltd. should acquaint themselves with it and follow the announcements in the Commercial register of the account of Matador Prime Ltd. in order to observe the terms for their rights.          
 

Съобщение до клиентите на „Матадор Прайм” ООД

Уведомяваме Ви, че за „Мадатор Прайм”ООД бе открито производство по несъстоятелност с решение от 19 март 2019 г. на Софийски градски съд по търговско дело № 103 от 2019 г., вписано в търговския регистър на 19 март 2019 г. Със същото решение за временен синдик на „Мадатор Прайм” ООД е назначен Александър Костадинов.
Съгласно българския Търговски закон кредиторите на „Мадатор Прайм” ООД следва да предявяват писмено своите вземания пред съда по несъстоятелността в срок не по-късно от три месеца от вписване в търговския регистър на решението за откриване на производството по несъстоятелност – до 19 юни 2019 г.
Синдикът на „Матадор Прайм” ООД съставя списък на приетите предявени вземания по реда на постъпването им с отбелязване на кредитора, размера и основанието на вземането, привилегиите и обезпеченията, датата на предявяването. Синдикът също така съставя списък на служебно приетите от него вземания и списък на неприетите вземания. Вземанията на клиентите на инвестиционния посредник се смятат за предявени и се вписват служебно от синдика в списъка на приетите вземания съгласно член 77б, ал.6 от ЗППЦК.
Синдикът представя за обявяване в търговския регистър горепосочените списъци и финансовите отчети незабавно след съставянето им и ги оставя на разположение на кредиторите и на длъжника в канцеларията на съда.
Длъжникът или кредитор може да направи писмено възражение пред съда с копие до синдика срещу прието или неприето от синдика вземане в 7-дневен срок от обявяването им в Търговския регистър. При пропускане на този срок е невъзможно последващо оспорване на списъците от съответния кредитор, освен в случаите по член 694 от ТЗ.
Когато по списъците не са постъпили възражения, съдът одобрява списъка на приетите и служебно вписаните вземания в закрито заседание. В случай, че са постъпили възражения срещу списъците, съдът се произнася по тях след разглеждане на възраженията.
Съдът разглежда постъпилите възражения в открито заседание с призоваване на синдика, длъжника, кредитора, чието включване или невключване на вземане в списъка се оспорва, както и направилия възражението кредитор. Когато намери възраженията за основателни, съдът одобрява списъка, след като направи съответната промяна. В противен случай съдът оставя възраженията без уважение. Определението на съда за одобряване на списъка се обявява в търговския регистър. Определенията на съда не подлежат на обжалване.
В производството по несъстоятелност за прието се смята вземане, което е включено в одобрения от съда списък на приетите вземания, с изключение на вземане по чл.694 от ТЗ.
Процедурата за предявяване на вземания в производството по несъстоятелност е уредена в член 685-695 на българския Търговски закон.
Кредиторите на „Мадатор Прайм”ООД следва да се запознаят с нея и да следят обявленията в търговския регистър по партидата на „Мадатор Прайм”ООД с оглед спазване на сроковете за упражняване на правата им.

Данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 31.03.2019 г.

    Представените окончателни данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 31.03.2019 г. са публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Общо Застраховане“ „2019“. Данните не включват застрахователните договори, които са сключени при извършване на дейност от застрахователите при правото на установяване или при условията на свобода на предоставяне на услуги.