Решения от заседание на КФН на 30.05.2019 г.


На заседанието си на 30.05.2019 г. КФН реши:
 
1. Открива административно производство за издаване на общ административен акт, с който се преустановява на и от територията на Република България, считано от 03.07.2019 г., пускането на пазара, разпространението и продажбата на непрофесионални клиенти  на бинарни опции.
 
2. Не издава окончателна забрана на коригирано търгово предложение от „Зора 2005” ЕООД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции“ ЕООД, гр. Варна, на 256 370 броя акции от капитала на „Север – Холдинг” АД, гр. Варна, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 3.66 лева.
 
3. Одобрява Светослав Велеславов Гаврийски за независим член на Надзорния съвет на „Пенсионноосигурително дружество Алианц България“ АД.
 
4. Одобрява Гълъбин Николов Гълъбов за член на Съвета на директорите на „Пенсионноосигурителен институт“ АД.
 
5. Одобрява биометричните таблици за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии за старост, използвани в актюерските разчети на Универсален пенсионен фонд „ДСК – Родина“, утвърдени от Управителния съвет на Пенсионноосигурителна компания „ДСК – Родина“ АД.
 
6. Одобрява биометричните таблици и технически лихвен процент за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии за старост, използвани в актюерските разчети на Универсален пенсионен фонд „Топлина“, утвърдени от Управителния съвет на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД.
 
7. Одобрява биометричните таблици за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии за старост, използвани в актюерските разчети на Ен Ен Универсален пенсионен фонд, утвърдени от Управителния съвет на ,,Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" EАД.
 
8. Одобрява биометричните таблици и технически лихвен процент за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии за старост, използвани в актюерските разчети на Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“, утвърдени от Управителния съвет на Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила“ АД.
 
9. Вписва „Соломон Майер 1772” АД като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове в регистъра, воден от КФН.
 
10. Издава разрешение на управляващото дружество (УД) „Аларик Кепитъл” АД, гр. София, за преобразуване на договорен фонд (ДФ) „Аларик – Глобални Суровини” чрез вливане в ДФ „Аларик – Хибриден Депозит”, управлявани от УД „Аларик Кепитъл” АД.
 
11. Признава придобитата квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Росен Георгиев Караджов.
 
12. Заличава застрахователния агент „ЦТЦ 93“ ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
13. Освобождава за 2019 г. „ЕЛ БАТ“ АД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).
 
14. Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор, че управляващото дружество Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg, може да започне да предлага на територията на Република България шест класа ценни книжа на шест подфонда на инвестиционното дружество AMUNDI FUNDS.
 
15. Комисията за финансов надзор възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоки относно отчитането на интернализирания сетълмент по чл. 9 от Регламента за централните депозитари на ценни книжа, издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.
 
16. Недопуска „Застрахователна компания Юроамерикан“ АД да прехвърли осъществяването на ключовата функция по вътрешен одит на „Одит консулт МД“ ЕООД.
 
17. Изпраща писмо до „Уеб Медия Груп“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни необезпечени облигации, издадени от дружеството.
 
18. Изпраща писмо до „СИИ ИМОТИ“ АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на промени в устава на дружеството.
 
 

Решения от заседание на КФН на 30.05.2019 г.


На заседанието си на 30.05.2019 г. КФН реши:
 
1. Открива административно производство за издаване на общ административен акт, с който се преустановява на и от територията на Република България, считано от 03.07.2019 г., пускането на пазара, разпространението и продажбата на непрофесионални клиенти  на бинарни опции.
 
2. Не издава окончателна забрана на коригирано търгово предложение от „Зора 2005” ЕООД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции“ ЕООД, гр. Варна, на 256 370 броя акции от капитала на „Север – Холдинг” АД, гр. Варна, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 3.66 лева.
 
3. Одобрява Светослав Гаврийски за независим член на Надзорния съвет на „Пенсионноосигурително дружество Алианц България“ АД.
 
4. Одобрява Гълъбин Гълъбов за член на Съвета на директорите на „Пенсионноосигурителен институт“ АД.
 
5. Одобрява биометричните таблици за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии за старост, използвани в актюерските разчети на Универсален пенсионен фонд „ДСК – Родина“, утвърдени от Управителния съвет на Пенсионноосигурителна компания „ДСК – Родина“ АД.
 
6. Одобрява биометричните таблици и технически лихвен процент за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии за старост, използвани в актюерските разчети на Универсален пенсионен фонд „Топлина“, утвърдени от Управителния съвет на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД.
 
7. Одобрява биометричните таблици за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии за старост, използвани в актюерските разчети на Ен Ен Универсален пенсионен фонд, утвърдени от Управителния съвет на ,,Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" EАД.
 
8. Одобрява биометричните таблици и технически лихвен процент за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии за старост, използвани в актюерските разчети на Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“, утвърдени от Управителния съвет на Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила“ АД.
 
9. Вписва „Соломон Майер 1772” АД като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове в регистъра, воден от КФН.
 
10. Издава разрешение на управляващото дружество (УД) „Аларик Кепитъл” АД, гр. София, за преобразуване на договорен фонд (ДФ) „Аларик – Глобални Суровини” чрез вливане в ДФ „Аларик – Хибриден Депозит”, управлявани от УД „Аларик Кепитъл” АД.
 
11. Признава придобитата квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Росен Караджов.
 
12. Заличава застрахователния агент „ЦТЦ 93“ ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
13. Освобождава за 2019 г. „ЕЛ БАТ“ АД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).
 
14. Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор, че управляващото дружество Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg, може да започне да предлага на територията на Република България шест класа ценни книжа на шест подфонда на инвестиционното дружество AMUNDI FUNDS.
 
15. Комисията за финансов надзор възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоки относно отчитането на интернализирания сетълмент по чл. 9 от Регламента за централните депозитари на ценни книжа, издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.
 
16. Недопуска „Застрахователна компания Юроамерикан“ АД да прехвърли осъществяването на ключовата функция по вътрешен одит на „Одит консулт МД“ ЕООД.
 
17. Изпраща писмо до „Уеб Медия Груп“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни необезпечени облигации, издадени от дружеството.
 
18. Изпраща писмо до „СИИ ИМОТИ“ АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на промени в устава на дружеството.
 
 

Данни за застрахователния пазар към 31.03.2019 г.

    Предоставените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане и презастрахователите съгласно Наредба № 53 от 23.12.2016 г. към края на първото тримесечие на 2019 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Застрахователен пазар” „Статистика” – 2019.

Комисията за финансов надзор и назначена работна група от експерти възобнови работата си по системата „бонус-малус“


Комисията за финансов надзор (КФН) продължава работата си по създаването на система „бонус-малус“. Системата е за единни изисквания за коригирането на застрахователната премия, в зависимост от поведението на водача на моторното превозно средство, покрито от застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, по чл. 490, ал. 5 от Кодекса за застраховането.
„Бонус-малус“ е система, която персонализира премията, платена от застраховащия/потребителя, като взима предвид поведението на пътя и историята на претенциите. Основната идея, която стои зад „бонус-малус“, е да се възползват „ДОБРОНАМЕРЕНИТЕ“ шофьори от премийни отстъпки и в същото време да се наказват „ВИСОКО РИСКОВИТЕ“ с повишаване на премиите. Експертите в работната група работят с убеждението, че това ще бъде стимул за отговорно поведение на пътя, което впоследствие ще допринесе за намаляването на броя на пътно-транспортните произшествия (ПТП).
Крайната и най-съществена цел на системата „бонус-малус“ е да коригира в дългосрочен план поведението на участниците на пътя и да възпита във водачите на автомобили чувство за отговорност. Като резултат ще се подобри пътната безопасност и респективно целта е намаляване на броя на смъртните случаи и телесните наранявания. Фокусът на системата „бонус-малус“ поставя акцент върху пряката връзка между поведението на пътя и риска от причиняване на вреди от собственика/водача на автомобила.
На база на предложенията на международен консултант вече е сформирана нова работна група, която включва експерти от КФН, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Създаденият експертен екип ще разработи няколко варианта на системата, като целта е всеки един от тях да е максимално рационален и прагматичен и да отчита в най-голяма степен нормалната житейска ситуация, свързана с управлението и използването на моторното-превозно средство (МПС). Вариантите ще бъдат представени и предложени за обществено обсъждане на гражданите, водачите и собствениците на моторни транспортни средства, както и на всички заинтересовани страни – правителствени, неправителствени организации и застрахователи.
Работната група по системата „бонус-малус“ ще разработи вариантите в рамките на няколко месеца и ще има готовност да ги представи за обсъждане през есента на 2019 г.

Решения от заседание на КФН на 28.05.2019 г.


На заседанието си на 28.05.2019 г. КФН реши:

 

1. Издава разрешение за намаляване капитала на инвестиционния посредник „Делтасток“ АД с 4 800 000 броя акции.

 

2. Заличава застрахователните агенти „Реинлабс Русе” ООД и „Неостил 13-10” ООД от регистъра, воден от КФН, както и застрахователните брокери „Вива брокер инс” ООД и „Юнион брокер” ЕООД от регистъра на застрахователните брокери.

 

3. Приема Програмата за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за второто полугодие на 2019 г. (за периода 1 юли – 31 декември 2019 г.).

 

3. Изпраща писмо до „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение за замяна на обслужващото дружество „Енида Инженеринг“ АД с „Хюбнер Финанс“ ЕООД.

 

4. Изпраща писмо до „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.

 

5. Изпраща писмо до Пенсионноосигурителен институт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на биометричните таблици за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии, отпускани от Универсален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“ (УПФ „ПОИ“).

 

6. Изпраща писмо до ПОК „Съгласие” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на биометричните таблици за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии, отпускани от Универсален пенсионен фонд „Съгласие“.

 

Решения от заседание на КФН на 28.05.2019 г.

 

 

На заседанието си на 28.05.2019 г. КФН реши:
 
1. Издава разрешение за намаляване капитала на инвестиционния посредник „Делтасток“ АД с 4 800 000 броя акции.
 
2. Заличава застрахователните агенти „Реинлабс Русе” ООД и „Неостил 13-10” ООД от регистъра, воден от КФН, както и застрахователните брокери „Вива брокер инс” ООД и „Юнион брокер” ЕООД от регистъра на застрахователните брокери.
 
3. Приема Програмата за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за второто полугодие на 2019 г. (за периода 1 юли – 31 декември 2019 г.).
 
3. Изпраща писмо до „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение за замяна на обслужващото дружество „Енида Инженеринг“ АД с „Хюбнер Финанс“ ЕООД.
 
4. Изпраща писмо до „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
5. Изпраща писмо до „Пенсионноосигурителен институт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на биометричните таблици за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии, отпускани от Универсален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“ (УПФ „ПОИ“).
 
6. Изпраща писмо до ПОК „Съгласие” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на биометричните таблици за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии, отпускани от Универсален пенсионен фонд „Съгласие“.

Решение от заседание на КФН на 27.05.2019 г.

На заседанието си на 27.05.2019 г. КФН реши:

 
Издава лиценз на „Финанс асистанс мениджмънт” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа във вземания (секюритизация на вземания).
Потвърждава проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка. Акциите ще бъдат издадени от „Финанс асистанс мениджмънт“ АДСИЦ, гр. София, в резултат на първоначално увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията.

Решения от заседание на КФН на 23.05.2019 г.


На заседанието си на 23.05.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции, издадена от „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
Емисията е в размер на 10 000 000 лева, разпределени в 10 000 000 броя обикновени, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от  72 200 000 лева на 82 200 000 лева.
Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2.         Не налага окончателна забрана на коригирано търгово предложение от Юрий Ангелов Ангелов за закупуване чрез инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания” АД на 131 806 броя акции от капитала на „Велина” АД, гр. Велинград, от останалите акционери на дружеството.
Предложената цена за една акция е 2,82 лева.
 
3.         Одобрява Кай Мюлер за член на Надзорния съвет на “Пенсионноосигурително дружество Алианц България“ АД.
 
4.         Одобрява Николай Иванов Марев за член на Управителния съвет на Пенсионно осигурителна компания „ДСК – Родина“ АД.
 
5.         Отказва да нотифицира „Рекрекс Консултинг” ЕOOД за извършване на дейност по разпространение на застрахователните продукти на ЗК „Лев Инс“ АД на територията на Република Румъния, при условията на правото на установяване.
 
6.         Изпраща писмо до „Адванс Терафонд“ АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на промени в устава на дружеството.
 
7.         Изпраща писмо до управляващото дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление национален договорен фонд от отворен тип „Expat Bulgaria Short SOFIX“ („Експат България Шорт Софикс“) и за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар.
 
8.         Изпраща писмо до Надзорния орган на Германия (BaFin), с което дава съгласие за предстоящото прехвърляне на застрахователен портфейл от “Generali Versicherung AG”, в качеството му на прехвърлящ застраховател, към “AachenMünchener Versicherung AG”, в качеството му на приемащ застраховател.
 
9.         Изпраща писмо до Пенсионноосигурителна компания „ДСК – Родина“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на биометричните таблици за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии, отпускани от Универсален пенсионен фонд „ДСК – Родина“. 

Решения от заседание на КФН на 23.05.2019 г.


На заседанието си на 23.05.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции, издадена от „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
Емисията е в размер на 10 000 000 лева, разпределени в 10 000 000 броя обикновени, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от  72 200 000 лева на 82 200 000 лева.
Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Не налага окончателна забрана на коригирано търгово предложение от Юрий Ангелов Ангелов за закупуване чрез инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания” АД на 131 806 броя акции от капитала на „Велина” АД, гр. Велинград, от останалите акционери на дружеството.
Предложената цена за една акция е 2,82 лева.
 
3. Одобрява Кай Мюлер за член на Надзорния съвет на “Пенсионноосигурително дружество Алианц България“ АД.
 
4. Одобрява Николай Иванов Марев за член на Управителния съвет на Пенсионно осигурителна компания „ДСК – Родина“ АД.
 
5. Отказва да нотифицира „Рекрекс Консултинг” ЕOOД за извършване на дейност по разпространение на застрахователните продукти на ЗК „Лев Инс“ АД на територията на Република Румъния, при условията на правото на установяване.
 
6. Изпраща писмо до „Адванс Терафонд“ АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на промени в устава на дружеството.
 
7. Изпраща писмо до управляващото дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление национален договорен фонд от отворен тип „Expat Bulgaria Short SOFIX“ („Експат България Шорт Софикс“) и за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар.
 
8. Изпраща писмо до Надзорния орган на Германия (BaFin), с което дава съгласие за предстоящото прехвърляне на застрахователен портфейл от “Generali Versicherung AG”, в качеството му на прехвърлящ застраховател, към “AachenMünchener Versicherung AG”, в качеството му на приемащ застраховател.
 
9. Изпраща писмо до Пенсионноосигурителна компания „ДСК – Родина“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на биометричните таблици за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии, отпускани от Универсален пенсионен фонд „ДСК – Родина“. 

Последващи действия на Комисията за финансов надзор по повод изплащане на обезщетения на близките на загиналите в катастрофата край град Своге


След полученото вчера отворено писмо от близките на загиналите в катастрофата край гр. Своге в Комисията за финансов надзор (КФН), в рамките на часове Комисията представи хронологията на предприетите от нейна страна мерки. Представянето бе на първо място чрез адресирано писмо към близките на загиналите и на второ място с прессъобщение до широката общественост чрез медиите. Комисията за финансов надзор има за основна цел да осъществява надзор над поднадзорните лица при изпълнение на задълженията им. Но Комисията има и важната и приоритетна задача да защитава правата на гражданите, да бъде отворена за комуникация в случай на казуси и проблеми и, не на последно място, да бъде медиатор във взаимоотношенията между поднадзорните застрахователни дружества и потребителите на застрахователни услуги.
Като причинно-следствена връзка, днес, 22.05.2019 г., сутринта КФН организира среща между ръководството на Комисията и представители на “ЗД Бул Инс“ АД. Срещата беше с цел провокиране на конструктивен диалог и прозрачност в процеса на изплащане на застрахователни суми с оглед на националната трагедия и загубата на двадесет живота. Комисията провокира диалог със „ЗД Бул Инс“ АД в посока изпълнение на задълженията им, така че да се осъществи изплащането на законоустановените обезщетения по застраховка „Злополука“ на близките на загиналите в трагичния инцидент край град Своге.
Комисията за финансов надзор ще продължи да съблюдава за правилното и справедливо отношение на застрахователите към техните клиенти.