Решения от заседание на КФН от 25 август 2010 г.

На свое заседание от 25 август 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Издава разрешение на управляващо дружество  „Адамант Кепитъл Мениджмънт” ЕАД, гр. София, да организира и управлява договорен фонд „ЕйСиЕм Опортюнити”, който е с умерен до висок рисков профил. Договорният фонд ще инвестира предимно в акции, в дългови ценни книжа, в инструменти с фиксирана доходност, в инструменти на паричния пазар и деривати. Потвърждава проспект  за публично предлагане на дялове на ДФ „ЕйСиЕм Опортюнити” и ги вписва в публичния регистър. Вписва ДФ „ЕйСиЕм Опортюнити” като емитент в публичния регистър, воден от КФН.

2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Специализирани логистични системи” АД, гр. София, в размер на 2 000 000 евро, разпределени в 2 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, необезпечени облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка, с фиксирана годишна лихва в размер на 7.5%, 6-месечен период на лихвено плащане и изплащане на главницата на две равни вноски заедно с последните две лихвени плащания. Срокът на облигационния заем е от 60 месеца, считано от 04.05.2010 г., с падеж 04.05.2015 г. Вписва горепосочената емисия облигации във водения от КФН регистър и вписва „Специализирани логистични системи” АД, гр. София, като емитент .

3. Вписа емисия акции, издадена от „Унифарм” АД, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 5 000 000  броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев,  издадена в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 1 000 000 лв. на 6 000 000  лв. Вписва емисията във водения от КФН регистър.

4. Одобри коригирано търгово предложение от „Алфа Асетс” ЕООД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания” АД, гр. София, на акции на „Интрансмаш Инженеринг” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 33,60 лв.

5. Одобри коригирано търгово предложение от „Балкантурист Елит” ЕАД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД, гр. София, на акции на „Гранд Хотел Варна” АД, гр. Варна, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 8,88 лв.

6. Признава придобитата квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Атанас Чобанов и на Стефан Пашалийски.

7. Издава на „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, гр. София, допълнителен лиценз за нов вид застраховка – „Живот, свързана с инвестиционен фонд”.

Списъците с допуснатите до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или инвестиционен консултант, които ще се проведат на 28 август и на 4 септември 2010 г., са изготвени

КФН насрочи дати за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или инвестиционен консултант, съответно на 28 август (събота) 2010 г. и на 4 септември (събота) 2010 г.
Списъците на лицата, допуснати до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или инвестиционен консултант, са публикувани на интернет страницата на комисията в раздел „Изпити за правоспособност” – „Изпити за брокер и инвестиционен консултант”.

Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец юни 2010 г.

Данните от отчетите на застрахователите и на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец юни 2010 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за периода януари – юни 2010 г., възлиза на 810 673 хил. лв., като се наблюдава спад от 3,5 % на годишна база.
Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане, възлиза на 689 931 хил. лв., с което е реализиран спад от 5,1 % на годишна база.
На пазара по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Автокаско” (36,6 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (34,1 %) – общо 70,7 % от брутния премиен приход, реализиран в сектора.
Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите за периода януари – юни 2010 г., възлиза на 120 742 хил. лв., с което е реализиран ръст от 6,7 % на годишна база.
Най-висок относителен дял в премийния приход по животозастраховане заема застраховка „Живот” и рента – 76,8 %.
Размерът на получените премии по активно презастраховане се изчислява на 690 198 хил. лв., от които 4 330 хил. лв. са записани от застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане. Записаният брутен премиен приход от животозастрахователите е реализиран изцяло от директен бизнес.
Най-голям дял на пазара по активно презастраховане заемат автомобилните застраховки („Автокаско” и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”) и имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”), съответно от 46,9 % и 32,1 %.
Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 382 124 хил. лв., като нарастват с 6,2 % на годишна база.
Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 51 015 хил. лв., като се отчита ръст от 20,1 % на годишна база.
Сумата на активите на застрахователите към края на юни 2010 г. нараства с 8,1 % на годишна база и възлиза на 2 835 065 хил. лв., в т.ч. 63,9 % на застрахователите по общо застраховане и 36,1 % на застрахователите по животозастраховане.
Сумата на активите на презастрахователя „Джи Пи Презастраховане” ЕАД към края на юни 2010 г. е 1 473 040 хил. лв. при 1 095 809 хил. лв. година по-рано. 
Общият размер на собствения капитал на застрахователите нараства с 11,7 % на годишна база и достига 966 970 хил. лв., в т.ч. 506 564 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, и 460 406 хил. лв. на животозастрахователите.
Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) нараства с 4,8 % на годишна база и достига 1 307 669 хил. лв.
Размерът на брутните технически резерви, заделени от животозастрахователите към 30.06.2010 г., нараства с 11,0 % на годишна база и достига 535 874 хил. лв.
Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат от 7 425 хил. лв. към края на юни 2010 г. при (-8 282) хил. лв. към края на юни 2009 г., съответно положителен финансов резултат от 15 267 хил. лв. към края на юни 2010 г. при 6 888 хил. лв. за същия период на 2009 г.
Отчетеният от животозастрахователите технически резултат за второто тримесечие на 2010 г. е 11 063 хил. лв. при 8 598 хил. лв. за второто тримесечие на 2009 г., а финансовият резултат е 14 623 хил. лв. за второто тримесечие на 2010 г., при 16 198 хил. лв. за второто тримесечие на 2009 г.
Брутният премиен приход по доброволно здравно осигуряване за периода януари – юни на 2010 г., съгласно агрегирания отчет за доходите, е 24 521 хил. лв., с което е реализиран ръст от 5,9 % на годишна база.
Най-висок относителен дял в премийния приход по доброволно здравно осигуряване заемат пакетите  „Други здравноосигурителни пакети” с 31,8 % и „Извънболнична медицинска помощ” с 22,6 %.
Изплатените претенции в доброволното здравно осигуряване са в размер на 11 750 хил. лв., като се отчита ръст от 13,5 % на годишна база.
Сумата на активите на здравните дружества към края на юни 2010 г. нараства със 17,3 % на годишна база и възлиза на 76 834 хил. лв.
Общият размер на собствения капитал на здравноосигурителните дружества нараства с 20,2 % на годишна база и достига 49 797 хил. лв.
Размерът на здравноосигурителните резерви намалява с 1,7 % на годишна база и достига 15 000 хил. лв.
В края на юни 2010 г. дружествата в сектора по доброволното здравно осигуряване отчитат положителен технически резултат от 174 хил. лв., при 1 761 хил. лв. отчетен  в края на юни 2009 г., съответно положителен финансов резултат от 912 хил. лв., при 1 962 хил. лв. в края на юни 2009 г.
Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 30.06.2010 г. на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 200 866.

Решениe от заседание на КФН от 20 август 2010 г.

На свое заседание от 20 август 2010 г. КФН взе следното решение:

1.Отнема издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Варненски инвестиционен посредник /ВИП – 7/” АД, гр. Варна.

Решения от заседание на КФН от 18 август 2010 г.

На свое заседание от 18 август 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадени  от „Имоти Директ” АДСИЦ, гр. София, в резултат на увеличаване капитала на дружеството.  Емисията е в размер на  18 900 000 лева, разпределени в 1 890 000 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 10  лева всяка. Вписва посочената емисия акции (в процес на емитиране) във водения от КФН регистър.
2. Вписва емисия от акции, издадени от „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 148 148  броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми  акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 54 лева. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 830 153 лева на 978 301  лева. Вписва посочената емисия акции във водения от КФН регистър.
3. Вписва емисия от акции, издадени от „Експат Бета” АДСИЦ, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 800 300  броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми  акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 4 342 890 лева на 5 143 190  лева. Вписва посочената емисия акции във водения от КФН регистър.
4. Одобрява оздравителна програма на УД „Ултима Капитал Мениджмънт” ЕАД, която предвижда увеличаване на капитала на дружеството от 300 000 лева на 350 000 лева чрез издаване на нови 50 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка.
5. Спира производство по прекратяване на договорен фонд „Оптима Селект”, организиран и управляван от УД „Интеркарт Инвестмънт” АД, въз основа на направено искане от страна на управляващото дружество.
6. Одобри промяна в устава на  „Парк” АДСИЦ, гр. София, свързана с привеждане на разпоредбите на устава с изискванията на ЗППЦК и с въвеждане на задължението общото събрание да избере одитен комитет.
7. Издава одобрение на застрахователния брокер „Комплекс Риск Солюшънс” ЕООД, гр. Варна, да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Румъния, Великобритания, Франция и Гърция. КФН ще изпрати уведомления до компетентните органи на съответните страни за намеренията на брокера да извършва дейност на техните територии.
8. Отказва да допусне Иван Иванов, Йордан Роев и Димитър Димитров  до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, който ще се проведе на 28 август 2010 г. и отказва да допусне Бойко Стоянов и Иван Иванов до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен на 4 септември 2010 г.

„ХЕБЪР БРОКЕР ИНС” ЕООД е вписано в списъка на застрахователните брокери

Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Застрахователен надзор”, взе решение, с което вписва „ХЕБЪР БРОКЕР ИНС” ЕООД, гр. Харманли, в списъка на застрахователните брокери.

Решение 538 може да бъде намерено в раздел "Административни документи" – „Решения”.

Пламен Минков е одобрен за член и председател на Управителния съвет и за Изпълнителен директор на ЗОК ”България Здраве” АД

Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Застрахователен надзор”, взе решения, с които одобрява Пламен Минков за член и председател на Управителния съвет и за Изпълнителен директор на ЗОК ”България Здраве” АД, Валентин Попов и Александра Кръстева за членове на Управителния съвет на същото здравноосигурително дружество.
Решенията 534, 535 и 536 може да намерите в раздел "Административни документи"- „Решения”.

Георги Стоянов е одобрен за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Здравноосигурителен фонд „ВАЙС МЕДИКА” АД

Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Застрахователен надзор”, взе решение, с което се одобрява Георги Стоянов за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Здравноосигурителен фонд „ВАЙС МЕДИКА” АД.
Решение № 533-ЗОД/16.08.2010 г. може да бъде намерено в раздел "Административни документи".

Одобрени са нови образци на заявления и декларации, които се подават за получаване на разрешение за придобиване или увеличаване на акционерно участие в ПОД

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление "Осигурителен надзор", утвърди нови образци на заявления и декларации, които се подават за получаване на разрешение за придобиване или увеличаване на акционерно участие в пенсионноосигурително дружество.
Решение № 540-ПОД/17.08.2010 г. можете да намерите в раздел "Административни документи", а образците са публикувани в раздел "Административни документи" – "Форми и образци", "Осигурителен пазар".

Георги Български е одобрен за член на Съвета на директорите на „Българска Фондова Борса – София” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност" прие решение, с което Георги Български се одобрява за член на Съвета на директорите на „Българска Фондова Борса – София” АД.

Решение №514-ФБ/10.08.2010 г. може да бъде намерено в раздел "Административни документи".