„Здравноосигурителна каса Фи Хелт” АД получи разрешение да предлага нов здравноосигурителен пакет

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде разрешение на „Здравноосигурителна каса Фи Хелт” АД да предлага  нов здравноосигурителен пакет – „Дентална помощ”.

Решение  № 697 е публикувано в раздел Административни документи” – „Решения”.

„Ес Енд Ка Консултинг” ЕООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде решения,  с които вписва „Ес Енд Ка Консултинг” ЕООД в регистъра на застрахователните брокери.

Решение  № 700 е публикувано в раздел Административни документи” – „Решения”.

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за третото тримесечие и за деветмесечието на 2011 г.

Управление „Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за третото тримесечие и за деветмесечието на 2011 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

През третото тримесечие на 2011 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 47 862 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.

Общо 41 060 осигурени лица от подалите заявления през третото тримесечие на 2011 г., са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 46 035 хил. лв.

Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през деветмесечието на 2011 г. са общо 131 263. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 149 780 хил. лв.

Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд за третото тримесечие и за деветмесечието на 2011 г. може да намерите в раздел „Статистика”, „Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Изявление на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) относно оповестяването на държавния дълг в годишните отчети на емитентите на ценни книжа

Тази сутрин ESMA  публикува на официалната си страница Изявление относно държавния дълг, който трябва да бъде оповестен във финансовите отчети, изготвени съгласно Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО).

Целта на изявлението е да подчертае необходимостта от правилно прилагане на МСФО, което ще осигури адекватно оповестяване и повишаване прозрачността на финансовата информация в отчетите на дружествата, прилагащи тези стандарти.

Публичното изявление се състои от две части:
• Първа част разглежда счетоводни въпроси, свързани с държавния дълг във финансовите отчети съгласно МСФО, които следва да бъдат изготвени към 31 декември 2011 г.;
• Втора част съдържа становище относно счетоводното отчитане на експозициите към гръцкия държавен дълг във финансовите отчети към второто тримесечие на 2011 г., изготвени съгласно МСФО.

Оригиналният текст на английски език на публичното изявление можете да намерите на следния линк:

http://www.esma.europa.eu/index.php?page=home_details&id=618

А превод на Публичното изявление на български език може да намерите тук:

http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/ESMA_-Public-Statement-Sovereign-Debt-in-IFRS-Financial-Statements.pdf

Забележка:
ESMA е независим орган на ЕС, създаден на 1 януари 2011 г. в съответствие с Регламент на ЕС No. 1095/2010, публикуван на 15 декември 2010 г. в Официалния вестник на Европейския съюз (L 331/84). Органът допринася за запазването на стабилността на финансовата система на Европейския съюз, като се гарантира целостта, прозрачността, ефективността и правилното функциониране на пазарите на ценни книжа. България се представлява в ESMA от Комисията за финансов надзор.

Решения от заседание на КФН от 24 ноември 2011 г.

На свое заседание от 24 ноември 2011 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :
1. Вписва последваща емисия акции с цел търговия на регулиран пазар, издадена от „Бесттехника ТМ-Радомир” АД. Емисията е в размер на 10 534 584 лева, разпределени в 10 534 584 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на един глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадена в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 1 755 764 на 12 290 348 лева.

2. Разрешава на „Интерамерикан България” ЗЕАД, гр. София, да извършва застрахователна дейност на територията на Република Естония при условията на свободата на предоставяне на услуги.

3. Издава разрешение за доброволно прекратяване на „ЗОД Всеотдайност” АД, гр. София и отнема лиценза на дружеството за извършване на дейност по здравно осигуряване.
4. Отказва да издаде лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел на „Български фонд за земеделска земя” АДСИЦ, гр. София, както и да потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции.

5. Прие  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници.
Предлаганите промени повишават изискванията към инвестиционните посредници за оповестяване с цел да се подобри прозрачността по отношение естеството на секюритизиращите дейности.
По отношение на вътрешните модели за изчисляване на капиталовите изисквания за пазарен риск се въвеждат следните изменения:
•    Моделите се допълват с цел по-доброто отчитане на кредитните рискове в търговския портфейл;
•    В капиталовите изисквания при използването на вътрешни модели се включват елементи, които отговарят на условията на стрес с цел повишаване на капиталовите изисквания при влошаващи се пазарни условия и намаляване на възможността за проциклично развитие на сектора;
•    Въвежда се провеждането на обратни стрес тестове при използването на вътрешни модели;
•    Ограничава се възможността на инвестиционните посредници да моделират рисковете, свързани със секюритизацията, в търговски си портфейл при използването на  вътрешни модели.
    В наредбата се дава легална дефиниция на понятията „пресекюритизация“, „пресекюритизирана позиция“ и  „миграционен риск”.
    Въвежда се ограничен брой изключения при корелационно търгуване, за които заместник-председателят може да разреши на даден инвестиционен посредник да начислява цялостно капиталово изискване, при спазването на строги минимални изисквания.
    Целта на промените е да се въведат в българското законодателство разпоредбите на Директива 2010/76/ЕС за изменение на Директиви 2006/48//ЕО и 2006/49/ЕО, както и съответните  разпоредби на Директива 2010/78/ЕС.
 Предстои публикуване на наредбата в Държавен вестник.

Съобщение във връзка с провеждането на изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа и инвестиционен консултант

Комисията за финансов надзор уведомява, че изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа ще се проведе на 10 декември 2011 г. от 9:00 часа, а изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант ще се проведе на 11 декември 2011 г. от 9:00 часа в сградата на Комисията за финансов надзор, ул. „Шар планина” № 33, гр. София.
Кандидатите, допуснати до изпитите, следва да внесат такса в размер на 450 лв. в срок  до 7.12.2010 г. на касата на КФН или на IBAN BG95 BNBG 9661 3000 1415 01. Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ-ЦУ е BNBGBGSD.
Регистрацията на кандидатите ще започне от 8:00 часа. Нерегистриралите се до 8:30 часа няма да бъдат допуснати до изпит.
Моля, при явяването си на изпита да носите:
• документ за платена такса (оригинал или заверено от банка копие);
• документ за самоличност;
• моливи HB или 2B;
• гумичка.
При поискване, на място ще бъдат предоставяни необходимите нормативни актове.
На изпита може да се използват следните калкулатори: Texas Instruments BA II Plus, BA II Plus Professional, HP 12C, HP 12C Platinum, HP 12C 25th anniversary edition, както и HP 12C 30th anniversary edition. Не се допуска използването на калкулатор с функции за програмиране, както и използването на обикновени калкулатори или други електронно-изчислителни средства.

Успешно завърши туининг проект на ЕС в Черна гора с участието на Комисията за финансов надзор

Двугодишният туининг проект MN 08 IB FI 01 на ЕС с участието на регулаторните надзорни органи на Република Черна гора и регулаторните и надзорни институции от банковия и не банковия финансов сектор на Република България и Холандия завърши на 23 ноември 2011 г.

Днес, Комисията за финансов надзор (КФН) в консорциум с Българска народна банка и Централната банка на Холандия (De Nederlandsche Bank) от една страна, и финансовите регулатори на Черна гора (Централната банка на Черна гора, Комисията за ценни книжа и фондови борси, Агенцията за застрахователен надзор и Министерството на финансите на Черна гора), от друга, успешно завършиха 24-месечния туининг проект MN 08 IB FI 01 „Укрепване на регулаторния и надзорен капацитет на финансовите регулатори”. Проектът, стартирал на 30 ноември 2009 г., е финансиран от Европейския съюз (ЕС) чрез Инструмента за предприсъединителна помощ с бюджет от 1 199 966.94 евро.

По време на официалната заключителна церемония, провела се днес в Подгорица г-н Милорад Катнич, министър на финансите на Черна гора, изрази благодарността си към българските и холандските  партньори по проекта, като изтъкна че постигнатите резултати трябва да бъдат пример за подражание за всички други проекти. Г-н Никола Бертолини, заместник-ръководител на делегацията на Европейската комисия в Черна гора оцени приключилия проект като един от най-сложните и постигнал забележителни резултати. Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, г-н Ангел Джалъзов, поздрави черногорската Комисия за ценни книжа и фондови борси за високите резултати постигнати от малкия й екип, който успешно се е справил с амбициозните цели на работния план на проекта.

Проектът допринесе за хармонизиране на законодателството на Черна гора с достиженията на общностното право на ЕС в областта на банковото дело, ценните книжа и пенсионното осигуряване, застрахователното дело и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и за укрепване на финансовата стабилност, сътрудничеството между институциите-бенефициенти и за повишаване на техния административен капацитет. Резултатите от проекта са важна стъпка за подготовката на Черна гора за преговорния процес за присъединяване към ЕС.
Постигнати са следните основни резултати:
– Изготвени са 8 нови законопроекта, 3 от които са приети от Парламента на Черна гора: Закон за Съвета за финансова стабилност, Закон за търговите предлагания и Закон за инвестиционните фондове; 
– Разработени са проекти на План за действие за прилагане изискванията на Базел II, нова Наредба за капиталова адекватност, Рамка за изпълнение на изискванията на Втория стълб на Базел II и съответните ръководства, наръчници и отчетни форми. Това ще позволи на Централната банка на Черна гора да планира работата си през следващите няколко години и ще й помогне да определи приоритетите си;
– Създаден е Съвет за финансова стабилност и са подготвени планове за действие за управление на кризисни ситуации; 
– Изготвен е анализ на съответствието (gap analysis) на черногорското законодателство с изискванията на ЕС, както и документи с насоки за транспониране на всички основни директиви в областта на ценните книжа и пенсионното осигуряване. Разработени са девет оперативни наръчника и методически указания, повечето от които вече са въведени. Проведени са двадесет и четири различни обучения, в това число и 2 международни конференции; 
– В областта на застрахователния надзор са изготвени Насоки за самооценка на основните принципи на Международната асоциация за застрахователен надзор (IAIS), както и доклад за самооценка на база на основните принципи на IAIS. Приети са планове за работа за провеждане на инспекции на място и дистанционен надзор. Подготовката за транспониране на директива “Платежоспособност II” в Черна гора върви успешно, като към момента се прилага изготвената по време на проекта пътна карта. Създадено е Национално бюро на застрахователите. В резултат от всеобхватното обучение и съвместната дейност, работата на застрахователния надзор стана по-ефективна;
– Разработени са ръководства за провеждане на инспекции, програми за проверка, както и меморандум за сътрудничество между институциите-бенефициенти за предотвратяване прането на пари и борбата с финансирането на тероризма; 
– Повишена обществена осведоменост – изготвена и в процес на прилагане е Стратегия за осведомяване и защита на инвеститорите; бяха издадени и разпространени информационни брошури за предотвратяване прането на пари и финансирането на тероризма, предназначени за обществеността и за финансовите институции, както и информационни материали за капиталовия пазар и за доброволните пенсионни фондове. Създаден е Информационен център на Комисията за ценни книжа и фондови борси. Проведени са семинар за журналисти и семинар за правоприлагащите органи за предотвратяване прането на пари и финансирането на тероризма.

Допълнителна информация може да бъде намерена и в раздел „Проекти”, където е публикувана Брошурата, издадена по повод закриването на проекта: http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/DipljanCrnaGoraBG_ENFINAL.pdf .

“Сиенит Холдинг” АД е отписано регистъра като емитент на ценни книжа

 Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решение, с което отписва емисия ценни книжа, издадена от “Сиенит Холдинг” АД. Емисията е в размер на 3 850 000 евро, разпределени в  3 850 броя обикновени, безналични, обезпечени, лихвоносни облигации с номинална стойност 1 000 евро всяка една. С решението се отписва “Сиенит Холдинг” АД, гр. София като емитент от регистъра.

Решение № 691 е публикувано в раздел Административни документи” – „Решения”.

Публикуван е списъка на издържалите изпита за актюер, проведен и през октомври и ноември

Публикувани са резултатите от изпита за признаване на правоспособност на отговорен актюер, който се проведе на:
– 1 октомври 2011 г. – „Базов модул”;
– 15 октомври 2011 г. – първи специализиран модул „Животозастраховане и здравно осигуряване”;
– 29 октомври 2011 г. – втори специализиран модул „Рискови модели и общо застраховане”;
– 12 ноември 2011 г. – трети специализиран модул „Пенсионно осигуряване”.

Списъците на допуснатите и явили се кандидати на изпита за признаване на правоспособност на отговорен актюер са публикувани в раздел „Поднадзорни лица” – „Изпити за правоспособност”.

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2011 г.

Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2011 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 30.09.2011 г.
Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30.09.2011 г. е 3 955 091 души, като нараства спрямо 30.09.2010 г. с 2,56 на сто.
В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30.09.2011 г. са акумулирани нетни активи на стойност 4 331 880  хил. лв. В сравнение с края на деветмесечието на 2010 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 16,30 на сто.
Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през деветмесечието на 2011 г. възлизат на 73 691 хил. лв. и нарастват с 18,19 на сто в сравнение с отчетените приходи през съответния период на предходната година. Общият нетен финансов резултат на дружествата за деветмесечието на 2011 г. е в размер на 22 135 хил.лв.
Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2011 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 30.09.2011 г. по пол и възраст може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”.