Съобщение във връзка с провеждането на изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа и инвестиционен консултант

Комисията за финансов надзор уведомява допуснатите до изпит кандидати за следното:

В срок до 29.11.2013 г. кандидатите, допуснати до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа и инвестиционен консултант, следва да внесат такса за изпит в размер на 450 лв. (четиристотин и петдесет лв.), на касата на КФН или по сметка, IBAN BG95 BNBG 9661 3000 1415 01. Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ-ЦУ е BNBGBGSD.

Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа ще се проведе на 30 ноември 2013 г. от 9:00 часа в сградата на Комисията за финансов надзор, ул. „Шар планина” № 33, гр. София.

Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант ще се проведе на 1 декември 2013 г. от 9:00 часа в сградата на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), гр. София, ж. к. Овча Купел, ул.”Гусла” № 1, зала № 101 – АУЛА.

Регистрацията на кандидатите ще започне от 8:00 часа. Нерегистрираните до 8:30 часа кандидати няма да бъдат допуснати до изпит.

При явяването си на изпита кандидатите трябва да носят:

  • документ за платена такса (оригинал или заверено от банка копие). В документа за платена такса следва изрично да е посочено името на кандидата, който ще се явява на изпита;
  • документ за самоличност;
  • моливи HB или 2B;
  • гума за изтриване на молив.

При поискване, на място ще бъдат предоставяни необходимите нормативни актове.

На изпита може да се използват следните калкулатори: Texas Instruments BA II Plus, BA II Plus Professional, HP 12C, HP 12C Platinum, HP 12C 25th anniversary edition, както и HP 12C 30th anniversary edition. Не се допуска използването на калкулатор с функции за програмиране, както и използването на обикновени калкулатори или други електронно-изчислителни средства.

Съобщение във връзка с провеждането на изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа и инвестиционен консултант

Комисията за финансов надзор уведомява допуснатите до изпит кандидати за следното:
В срок до 7.12.2010 г. кандидатите, допуснати до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа и инвестиционен консултант, следва да внесат такса за изпит в размер на 450 лв. (четиристотин и петдесет лв.), на касата на КФН или на IBAN BG95 BNBG 9661 3000 1415 01. Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ-ЦУ е BNBGBGSD.
Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа ще се проведе на 10 декември 2011 г. от 9:00 часа в сградата на Комисията за финансов надзор, ул. „Шар планина” № 33, гр. София.
Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант ще се проведе на 11 декември 2011 г. от 9:00 часа в сградата на Комисията за финансов надзор, ул. „Шар планина” № 33, гр. София.
Регистрацията на кандидатите ще започне от 8:00 часа. Нерегистриралите се до 8:30 часа, няма да бъдат допуснати до изпит.
Моля, при явяването си на изпита да носите:
• документ за платена такса (оригинал или заверено от банка копие);
• документ за самоличност;
• моливи HB или 2B;
• гумичка.
При поискване, на място ще бъдат предоставяни необходимите нормативни актове.
На изпита може да се използват следните калкулатори: Texas Instruments BA II Plus, BA II Plus Professional, HP 12C, HP 12C Platinum, HP 12C 25th anniversary edition, както и HP 12C 30th anniversary edition. Не се допуска използването на калкулатор с функции за програмиране, както и използването на обикновени калкулатори или други електронно-изчислителни средства.

Съобщение във връзка с провеждането на изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа и инвестиционен консултант

Комисията за финансов надзор уведомява, че изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа ще се проведе на 10 декември 2011 г. от 9:00 часа, а изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант ще се проведе на 11 декември 2011 г. от 9:00 часа в сградата на Комисията за финансов надзор, ул. „Шар планина” № 33, гр. София.
Кандидатите, допуснати до изпитите, следва да внесат такса в размер на 450 лв. в срок  до 7.12.2010 г. на касата на КФН или на IBAN BG95 BNBG 9661 3000 1415 01. Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ-ЦУ е BNBGBGSD.
Регистрацията на кандидатите ще започне от 8:00 часа. Нерегистриралите се до 8:30 часа няма да бъдат допуснати до изпит.
Моля, при явяването си на изпита да носите:
• документ за платена такса (оригинал или заверено от банка копие);
• документ за самоличност;
• моливи HB или 2B;
• гумичка.
При поискване, на място ще бъдат предоставяни необходимите нормативни актове.
На изпита може да се използват следните калкулатори: Texas Instruments BA II Plus, BA II Plus Professional, HP 12C, HP 12C Platinum, HP 12C 25th anniversary edition, както и HP 12C 30th anniversary edition. Не се допуска използването на калкулатор с функции за програмиране, както и използването на обикновени калкулатори или други електронно-изчислителни средства.