Решения от заседание на КФН от 15 ноември 2013 г.

На свое заседание от 15 ноември 2013 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди коригиран проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от „Пи Ар Си” АДСИЦ, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на  2 051 300 лева, разпределени в 205 130 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 10 лева всяка. Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър.

2. Вписва емисия акции с цел търговия на регулиран пазар, издадени от „Интерскай” АД. Емисията е в размер на 3 000 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв., в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. 

3. Одобри внесения Проект на актуализиран бюджет за административните разходи на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2013 г. и промените в длъжностното разписание на Фонда.