Решения от заседание на КФН от 20 ноември 2013 г.

На свое заседание от 20 ноември 2013 г. КФН взе следните решения:

 

1. Отхвърли твърденията в подадения сигнал от г-н Юрий Тодоров – председател на Управителния съвет на Асоциацията за застрахователна сигурност за извършени незаконосъобразни действия и допуснати бездействия от страна на Комисията за финансов надзор и на заместник-председателя на комисията, ръководещ управление „Застрахователен надзор”.

2. Допуска Цвета Караиванова до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

3. Прекратява административното производство за допускане до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер на Владимир Недев, поради подаването на заявлението след изтичане на законоустановения срок – 30.09.2013 г.

4. Поправи очевидната фактическа грешка, допусната в Решение № 846 – ИК от 13.11.2013 г.  В резултат на поправката текстът „13.11.2012 г.” след номера на Решението да се чете „13.11.2013 г.”.