Решения от заседание на КФН от 13 ноември 2013 г.

На свое заседание от 13 ноември 2013 г. КФН взе следните решения:

 

1. Допуска Цветомир Стамболски до провеждането на изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 30 ноември 2013 г.

2. Отказва да допусне Кирил Джабаров до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант. 

3. Допуска Тодор Данаилов до изпит за признаване на частична правоспособност на отговорен актюер в областта на общо застраховане.