ESMA регистрира първите регистри на транзакции

Предвижда се задължението за отчитане на договорите с деривати да започне в средата на февруари 2014 г.

На свое заседание на 7 ноември 2013 г. Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) одобри регистрациите на първите четири регистри на транзакции по режима въведен с Регламент 648/2012 относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (EMIR). Дружествата, регистрирани като регистри на транзакции, които ще извършват дейност в рамките на ЕС са следните:

DTCC Derivatives Repository Ltd. (DDRL), базиран във Великобритания;
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), базиран в Полша;
Regis-TR S.A., базиран в Люксембург;
UnaVista Ltd, базиран във Великобритания.

Регистрите на транзакции са търговски дружества, които централизирано събират и съхраняват данните за дериватните договори, които са отчетени към тях. Регистрацията на регистрите на транзакции означава, че те могат да бъдат използвани от страните по сделките с деривати, за да изпълнят задълженията си за отчитане според EMIR. Регистрацията ще се счита за валидна от 14 ноември 2013 г., а задължението за отчитане ще започне на 12 февруари 2014 г. (т.е. 90 календарни дни след датата на официалната регистрация).

Регистрираните регистри на транзакции покриват всички класове деривати – стокови деривати, кредитни деривати, валутни деривати, лихвени деривати и деривати върху капиталови инструменти, както и други, независимо дали договорите се търгуват на регулиран пазар или извънборсово.

Допълнителна информация за регистрирането на първите регистри на транзакции може да намерите на интернет страницата на Европейския орган за ценни книжа и пазари на следния адрес:
http://www.esma.europa.eu/content/ESMA-registers-trade-repositories