Решения от заседание на КФН от 7 ноември 2013 г.

На свое заседание от 7 ноември 2013 г. КФН взе следните решения:

1. Вписва „Елана Агрокредит” АД като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа и вписва емисия акции, издадена от дружеството. Емисията е  в размер на 5 115 435 лева, разпределена в 5 115 435  броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

2. Вписва „Регала Инвест” АД като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа и вписва емисия акции, издадена от дружетвото. Емисията е в размер на 18 428 734 лева, разпределена в 18 428 734 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

3. Вписва “Инвестиционна компания Галата” АД като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа и емисия акции, издадена от дружеството. Емисията е в размер на 68 571 234 лева, разпределена в 68 571 234 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

4. Прие отчет за дейността на Управление „Осигурителен надзор” за периода 01.07.2013 г. – 30.09.2013 г.

5. Отхвърли жалба вх. № 91-01-802/27.09.2013 г. от „Монбат” АД срещу Решение № 723-ПД/27.09.2013 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, като неоснователна.

6. Признава придобитата от Иван Илиев квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

7. Допълнително допусна 2 лица до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, който ще се проведе на 30 ноември 2013 г., и 4 лица до изпита за инвестиционен консултант, който ще се проведе на 01 декември 2013 г. Списъците всички допуснати кандидати до изпитите се намира в раздел „Поднадзорни лица” – „Изпити за правоспособност” – http://www.fsc.bg/30-noemvri-i-1-dekemvri-2013-bg-895.

8. Одобри подписването на две споразумения за сътрудничество със страни извън ЕС във връзка с Директива 2011/61/ЕС относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, с което се разрешава на такива лица да осъществяват дейност в ЕС, да управляват фондове чрез делегиране или да предлагат в ЕС алтернативни фондове, които са от страни извън ЕС.

9. Разгледа проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 на КФН от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди.

Основното изменение, предложено с проекта, засяга уредбата на последващата оценка на притежаваните от пенсионните фондове акции и права, приети за търговия на Българска фондова борса. Предвижда се в чл. 6, ал. 1 от Наредбата да бъде намален необходимия обем на сключените сделки, който позволява последващата оценка на акции и права да се извършва по среднопретеглената цена на сключените с тях сделки за предходния работен ден. С проекта също така се предлага да се въведе минимален обем за подадените поръчки с най-висока цена “купува”, в случаите когато те се използват за последващата оценка на акции и права по чл.6, ал.3 от Наредбата.

Предвижда се прецизиране на разпоредбата, уреждаща последващата оценка на инвестиционен имот.

Проектът ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН и ще бъде съгласуван със заинтересованите страни.