Определено е минимално съдържание на инвестиционната политика на ФДЗПО и ФДДПО

Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”, издаде решение, с което определи минимално съдържание на Инвестиционната политика – документ, който пенсионноосигурителните дружества са длъжни, в съответствие с изискванията на Кодекса за социално осигуряване, да приемат за всеки управляван от тях универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд.

Пълният текст на решение № 317 – ПОД / 23.04.2015 г. и приложението към него можете да намерите в Раздел „Административни документи”/ „Решения”.

Данни за застрахователния пазар към края на месец февруари на 2015 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастрахователните дружества към края на месец февруари на 2015 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

 

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 29.03.2013 г. до 31.03.2015 г.

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на 3,72на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 29.03.2013 г. до 31.03.2015 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 3,51 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 6,72 на сто, а за ППФ съответно е 6,51 на сто.

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.

Пълният текст на решения № 318-УПФ и № 319-ППФ от 23.04.2015 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

На заседанието си на 23.04.2015 г. КФН реши:

1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Софарма” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД на акции от капитала на „Момина Крепост” АД, гр. Велико Търново, от останалите акционери на дружеството.

2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД на акции от капитала на „Арома” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

3. Издава одобрение на инвестицията на ДФ „Райфайзен (България) Глобален Растеж”, управлявано от УД „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД в дялове на ДФ „Райфайзен Глобален Акции”, управлявано от Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х – Австрия.

КФН всекидневно се стреми да внедрява новите ИТ решения, които позволяват по-ефективни регулации и надзор

„Европейската система за финансов надзор, към която принадлежи Комисията за финансов надзор, не стои встрани от новите информационни технологии, напротив. Много от нещата, които правим, са свързани с усъвършенстване на ИТ технологиите и новите решения”. Това заяви заместник-председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Владимир Савов пред участниците на 17-я финансов технологичен форум „Финансов бизнес и дигитализация: движение в обща посока”, който се провежда под егидата на БНБ и КФН. И тази година конференцията събра на едно място десетки представители на водещи български и международни финансови институции, ИТ компании и бизнес.

Пред форума Владимир Савов наблегна на значението и важността на събитието, както и на мотото на тазгодишното издание „Движение в обща посока”. „Едва ли би могло да се каже по-кратко и по-ясно колко взаимозависими, взаимодопълващи се и тласкащи един друг станаха тези два сектора през последните години: от една страна с търсенето, което осигурява финансовият сектор на продукти, технологии и решения, особено в годините след голямата финансова криза и от друга – с развитието на ИТ индустрията и нещата, които преди няколко години ни изглеждаха като фантастика, а днес виждаме как реално функционират”, допълни заместник-председателят на КФН. Той обясни, че всеки ден в своята работа, следвайки политиката на откритост, публичност и прозрачност на пазарите, които регулира, Комисията за финансов надзор се стреми все по-пълно да внедрява новите решения, които позволяват по-ефективни регулации и надзор и улесняват пазарите.

Заместник-председателят на КФН оцени като положително това, че двата сектора – финансов бизнес и дигитализация – се движат заедно. „Моите лични наблюдения са, че нашите пазари и нашите професионални участници на пазарите не изостават от това, което се прави в ЕС и в глобален мащаб. Това, че в някои области сме започнали по-късно, всъщност ни дава предимство да внедрим това, което е най-ново, най-модерно, най-съвременно и най-технологично”, обясни Владимир Савов. Според него 17-ят финансов ИТ форум е призван още повече да сближи гледните точки на тези два сектора, да дава диалог и да позволи „сверяване на часовниците”.

Провеждане на семинар на тема „Превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма”

В сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), находяща се на адрес гр. София, ул. „Будапеща” № 16, ще се проведе семинар на тема „Превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма”. Семинарът ще се проведе както следва:

– 11 май 2015 г., понеделник, начало 14:00 часа – за служители на пенсионноосигурителни дружества и застрахователи;

– 12 май 2015 г., вторник, начало 10:00 часа – за служители на управляващи дружества и инвестиционни посредници, включително на „Българска фондова борса – София” АД и „Централен депозитар” АД.

Лектори ще бъдат експерти от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” към Държавна агенция „Национална сигурност” и служители на КФН. Продължителността на семинара е 3 часа за всяка от двете дати. Поради ограничения брой места, може да участва по едно лице, служител на горепосочените дружества.

Заявка за участие в семинара следва да се направи до 30.04.2015 г. включително, като се изпрати уведомление по електронната поща на адрес vasileva_a@fsc.bg, в което да се посочи наименованието на дружеството и имената на служителя, който ще присъства. До 30.04.2015 г. включително на същия адрес могат да бъдат изпращани предварителни въпроси, които да се разгледат в хода на семинара.

Решения от заседание на КФН на 21.04.2015 г.

На заседанието си на 21.04.2015 г. КФН реши:

1.Изпраща до „Уелкъм Холдингс” АД, гр. София, писмо за отстраняване в едномесечен срок на непълноти и несъответствия и за представяне на допълнителна информация и документи.

2.Одобрява проект за промени в устава на „Актив Пропъртис” АДСИЦ, които ще бъдат гласувани на предстоящо общо събрание на акционерите на дружеството.

3.Потвърждава проспект за допускане до търговия на емисия акции, издадени от „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, гр. София, в размер на 43 500 000 лева, разпределени в 43 500 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството. Вписва горепосочената емисия и дружеството като публично в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

Решения от заседание на КФН на 21.04.2015 г.

На заседанието си на 21.04.2015 г. КФН реши:

1.Изпраща до „Уелкъм Холдингс” АД, гр. София, писмо за отстраняване в едномесечен срок на непълноти и несъответствия и за представяне на допълнителна информация и документи.

2.Одобрява проект за промени в устава на „Актив Пропъртис” АДСИЦ, които ще бъдат гласувани на предстоящо общо събрание на акционерите на дружеството.

3.Потвърждава проспект за допускане до търговия на емисия акции, издадени от „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, гр. София, в размер на 43 500 000 лева, разпределени в 43 500 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството. Вписва горепосочената емисия и дружеството като публично в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

Окончателни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2014 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2014 г. Информацията е получена на база на одитираните финансови отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

Към 31.12.2014 г. броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми –  достига 4 291 099 лица, което представлява нарастване със 102 934 лица или с 2,46 на сто спрямо осигурените към края на 2013 г.

Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2014 г. се равняват на 8 164 549 хил. лв. и регистрират ръст от 1 355 413 хил.лв. или 19,91 на сто в сравнение с нетните активи към 31.12.2013 г.

Пенсионноосигурителните дружества приключват отчетната 2014 г. с общи приходи в размер на 148 411 хил. лв., което представлява увеличение с 14,05 на сто в сравнение с отчетените приходи през 2013 г. Дружествата реализират положителен общ нетен финансов резултат за 2014 г. в размер на 40 575 хил.лв., което представлява увеличение на този показател с 9,91 на сто в сравнение с 2013 г.

Окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2014 г. в голяма степен се припокриват с обявените от КФН на 17.02.2015 г. предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване.

Подробна информация за окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2014 г. може да намерите в раздел „Статистика”, „Осигурителен пазар”, „Статистика и анализи”.

Решения от заседание на КФН на 17.04.2015 г.

На заседанието си на 17.04.2015 г. КФН реши:

1.Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение, внесено в КФН от „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Авал Ин” АД на акции на „Алтерон” АД, гр. Варна, от останалите акционери на дружеството.

2.Вписва емисия в размер 1 306 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми  акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от „Би Джи Ай Груп” АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 5 359 000 лв. на 6 665 000 лв., чрез извършено първично публично предлагане, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН с цел търговия на регулиран пазар.

3.Одобрява представените промени в устава на „Софарма Имоти” АДСИЦ, гр. София, които ще бъдат предложени за гласуване на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще бъде насрочено за 28.05.2015 г.