Решения от заседание на КФН от 31 август 2005 г.

На свое заседание от  31 август 2005 г. КФН взе следните решения :

1. Наложи  временна забрана на  търгово предложение от “Тера Тур Сервиз” ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник ФК “Карол” АД на акции на “Езтур” АД от останалите акционери.

2. Вписа “Стърджан Акуафармс България” АД като публично дружество в регистъра на КФН.  Вписа и емисия акции, която е резултат от увеличение на капитала на дружеството от 1 000 000 лв. на 1 716 330 лв. чрез издаване на нови 71 633 броя акции с номинална стойност 10 лв. всяка.

3. Вписа в публичния регистър емисия акции с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа, издадена от “Елана фонд за земеделска земя” АДСИЦ. Емисията, чието първично публично предлагане е завършило успешно,  е в размер на 1 996 068 броя акции с номинална стойност 1 лв. всяка.
 
4. Прие Практика по прилагане на чл. 31, ал. 1, т. 4 от Закона за застраховането във връзка с чл. 252, ал. 1, т. 5 от Търговския закон.
Практиката уточнява процедурата по отнемане на разрешение на застрахователно акционерно дружество при наличието на недостиг на чиста стойност  на имуществото спрямо вписания капитал и бездействие на общото събрание на акционерите на застрахователя. Уточнява се понятието чиста стойност на имуществото и са посочени възможните мерки, които застрахователите могат да предприемат за отстраняването на несъответствието между чиста стойност  и вписания капитал.
Практиката ще бъде публикувана на интернет страницата на КФН, раздел “Документи” – “Указания и изисквания”.
 
5. Прие Указания относно тълкуване и прилагане на чл. 5, ал. 3 и чл. 7 от Наредба № 19 на КФН от 08.12.2004 г. за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/ или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
С Указанията се уточнява моментът на създаване на пенсионен резерв от пенсионноосигурителното дружество за съответния управляван от него фонд, изплащащ пожизнени пенсии.
Указанията  ще бъде публикувана на интернет страницата на КФН, раздел “Документи” – “Указания и изисквания”.

Приложени са принудителни административни мерки на ПОД “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД

  Със заповед № 544 – ПОД от 29.08.2005 г. на Бисер Петков – Заместник председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор” спрямо ПОД “Алианц България” АД са приложени принудителни административни мерки. Дадени са задължителни предписания с конкретни срокове, в които дружеството да осъществи процедурата по разглеждане на 3 825 заявления за промяна на участие на осигурени лица, подали заявления през второто тримесечие на 2005 г., по отношение на които не е извършило регламентираните в Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН действия в нормативно определените срокове.
 ПАМ са приложени след като в КФН беше получен препис от прокурорско постановление, с което се разпорежда връщане на оригиналите на предадените от дружеството в Софийска районна прокуратура 3825 заявления за промяна на участие.

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за второто тримесечие и за първото полугодие на 2005 г.

През второто тримесечие на 2005 г. общо 30 546 осигурени лица, а през първото полугодие общо 45 720 осигурени лица са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и са прехвърлили средства от индивидуалните си партиди.
Общият размер на прехвърлените средства от един в друг съответен фонд през второто тримесечие на 2005 г. е 10 432 хил.лв., а с натрупване от началото на годината – 16 006 хил. лв.
Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства от един пенсионен фонд в друг за второто тримесечие и за първото полугодие на 2005 г. може да намерите в рубрика “Статистика”, раздел “Статистика и анализ на осигурителния пазар” за 2005 г.

Йордан Пелев е одобрен за член на УС и изпълнителен директор на ЗОК“Свети Николай Чудотворец” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Йордан Пелев за член на УС и изпълнителен директор на здравноосигурителната компания “Свети Николай Чудотворец” АД, София.
Пълния текст на решение 534 може да намерите в раздел “Документи”.

Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на пенсионните фондове, управлявани от „Ай Ен Джи пенсионноосигурително дружество” ЕАД

     Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на управляваните от „Ай Ен Джи пенсионноосигурително дружество” ЕАД  пенсионни фондове – „Ай Ен Джи УПФ”, „Ай Ен Джи ППФ” и „Ай Ен Джи ДПФ”.

Пълния текст на Решения № 531,532 и 533 може да намерите в раздел "Документи".
 

Решения на КФН от заседание на 24 август 2005 г.

1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение на “Бул Вин” ЕООД, гр. Петрич, за закупуване чрез инвестиционния посредник “Загора Финакорп” АД, гр. Стара Загора, на акции на “Браво” АД, с. Коларово, от останалите акционери на дружеството.

2. Одобрени са промени в устава на “Адванс терафонд” АДСИЦ, приети с решение на общо събрание на акционерите на дружеството на 11 август 2005 г.

3. Вписва в публичния регистър емисия от 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една,  с цел търговия на регулирания пазар на ценни книжа. Емисията е издадена от “Парк” АДСИЦ, чието първично публично предлагане е завършило успешно.

4. Издава лиценз на “Стандарт Асет Мениджмънт” АД, гр. София, да извършва следната дейност като управляващо дружество:
– управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително:
•        управление на инвестициите;
•        администриране на дяловете или акциите, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност;
•        маркетингови услуги.
– Дружеството може да предоставя и следните допълнителни услуги:
•    управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
•    предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.

5. Прие Указания за реда и документите за кандидатстване за пенсионна лицензия. Указанията ще бъдат публикувани на интернет страницата на комисията.

6. Прие на първо четене Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за разрешенията за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на цени книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специално инвестиционна цел. Проектът ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН и ще се изпрати за становище.

7. Избра Управителен съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа в състав от следните членове:
1. Милети Младенов – председател
2. Борислав Попов – зам.председател
3. Веселин Ралчев – член
4. Ирина Марцева – член
5. Явор Димитров – член

“ЗОАД ДЗИ” АД получи разрешение да предлага два нови здравноосигурителни пакета

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде разрешение на “Здравноосигурително акционерно дружество ДЗИ” АД, гр. София, да предлага  два нови здравноосигурителни пакета -“Стоматологична помощ” и “Допълнителни здравни услуги и стоки”. 

Пълния текст на решение 516 може да намерите в раздел “Документи”.

Две публични дружества са задължени с принудително-административна мярка да свикат Общи събрания на акционерите за 2004

Димана Ранкова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, задължи управителните органи на “ПОБЕДА-ТВ” АД, гр. Твърдица и “ГЕРИЛА” АД, гр. Върбица, които все още не са провели общи събрания на акционерите за 2004 г., да организират провеждането им. Дружествата трябва да свикат общите събрания в едномесечен срок от получаването на съответното решение на зам.-председателя на КФН и да  организират провеждането им не по-късно от четиридесет дни от свикването му.

Пълния текст на решения 528 и 529  може да намерите в раздел "Документи".

Пламен Стайнов е одобрен за член на СД на “ЗОК България Здраве” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри Пламен Стайнов за член на Съвета на директорите на “ЗОК България Здраве” АД,гр. София
Пълния текст на решение 519 може да намерите в раздел "Документи".

Решения на КФН от заседание на 17 август 2005 г.

1. Вписва в регистъра на КНФ емисия акции в размер на  2 262 267 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка една, издадена от “Българска роза Севтополис” АД, гр. Казанлък.

2. Не издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от “Турист Тръст”, ЕООД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник "Капман" АД, гр. София на акции на “Интертревълсервиз” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството. Цената на една акция е 22.31 лв.

3. Отказва да издаде потвърждение за публикуване на коригиран проспект за вторично публично предлагане на емисия акции, издадени от  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ “Хигия” АД, гр. Пазарджик и да впише дружеството като публично.

   4. Отнема правото на ИП „Авал Ин” АД, гр. София, да извършва  сделки с ценни книжа за собствена сметка и поемане на емисии от ценни книжа.

 5. Издава лиценз „ДСК Управление на активите” АД  да извършва дейност като управляващо дружество:
– управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително:
• управление на инвестициите;
• администриране на дяловете или акциите, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност;
• маркетингови услуги.

УД “ДСК Управление на активи” АД може да предоставя и следните допълнителни услуги:
• управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
• предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.

  6. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 10.11.2005 г. за задължителното застраховане. Проектът ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН.

7. Издава разрешение на УД “ТИ БИ АЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД  да организира и управлява Договорен фонд  „ТИ БИ АЙ ДИНАМИК”.
Вписва фонда  в регистъра,  воден от КФН.
Потвърждава проспект  за публично предлагане на дялове на  Договорен фонд  „ТИ БИ АЙ ДИНАМИК” и  вписва емисията дялове в публичния регистър, воден от КФН.
 Вписва  фонда  като емитент в регистъра , воден от КФН.

8. Издава разрешение на  УД “ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ” да организира и управлява Договорен фонд  „ДСК СТАНДАРТ”
Вписва фонда  в регистъра, воден от КФН.
Потвърждава проспект  за публично предлагане на дялове на  Договорен фонд  „ДСК СТАНДАРТ” и вписва емисията дялове в публичния регистър, воден от КФН.
Вписва фонда  като емитент в регистъра , воден от КФН.

9. Издава разрешение на УД ”СЕНТИНЕЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД да организира и управлява   Договорен фонд  „СЕНТИНЕЛ – ПРИНСИПАЛ”.
Вписва фонда  в регистъра, воден от КФН.
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на Договорен фонд „СЕНТИНЕЛ – ПРИНСИПАЛ” и вписва емисията дялове в публичния регистър, воден от КФН.
Вписва фонда  като емитент в регистъра, воден от КФН.